دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه های تحقیق

فرضیاتی که پیرامون مسایل این تحقیق به ذهن خطور می کند بدین شرح است که :

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم 1998 نیز به عنوان یک عامل موجهه جرم تلقی شده است.

2 ـ به رغم مبهم بودن اساسنامه مذکور شرایط دفاع مشروع در قوانین ایران و اساسنامه نسبتاً یکسان و مشابه است.

3 ـ به رغم ابهام در اساسنامه مذکور موضوع تجاوز در دفاع مشروع در هر دو یکسان است.

4 ـ بهترین توجیه برای فلسفه مشروعیت دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و اساسنامه نظریة اجرای حق می باشد.

و ـ روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری و تنظیم آن به کتابخانه های معتبر دانشگاهها و مراکز علمی مراجعه شده است و در این رهگذر تا حد امکان اکثر منابع موجود، اعم از کتابهای فقهی، حقوقی، مقالات و پایان نامه ها مرتبط با قوانین ایران استفاده گردیده و برای مقایسه با قوانین اساسنامه مرتبط با موضوع دفاع مشروع به آثار ترجمه شده مراجعه شده است.

ز ـ ساختار پایان نامه :

در این تحقیق برای آنکه موضوع دفاع مشروع به طور دقیق و کامل تشریح و تبیین می شد، لازم بود که این موضوع از ابعاد مختلف یعنی از مفهوم شناسی، مبانی تا احکام و مقررات قانونی حاکم بر آن مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور مطالب این تحقیق را بر آن شدیم که به دو بخش به شرح ذیل تقسیم بندی نمائیم. مطالب بخش اول به مباحثی پیرامون : مفهوم و مبانی تاریخی و فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم ( ICC ) اختصاص دارد و مطالب بخش دوم  به مباحثی پیرامون : موضوع و شرایط و آثار و اعمال در حکم دفاع مشروع ( شرایط تجاوز و شرایط دفاع در قبال آن ) در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اختصاص دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟