Site Loader

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

شکل شماره ۴-۲: مدل سیستمی توانمندسازی(اسکندری و همکاران.۱۳۸۲

 

خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت ،زیباترین وشگفت انگیزترین خصیصه انسانه .فنا،جست و خیز،وبقای هرفرهنگ وتمدن،به خلاقیت افرادآن بستگی داره.واین واقعیت راتاریخ به اثبات رسونده .خلاقیت واسه باقی موندن هرجامعه وسازمانی لازمه وبرای ایجادوتداوم اون درافرادسازمان باید عادت به تفکررادررمدیران وکارکنان ایجاد کرده چراکه خلاقیت باتفکربه وجودمی آیدوارزش تفکربه یکم زیاداست که درتعلیم اسلامی ارزش یه تفکرگاهی ازهفتادسال عبادت بدون فکر بیشترشمرده شده وقتی تفکربرای افرادسازمانی،عادت شه،به دنبال اون خلاقیت وتولیدافکارواندیشهای جدیدونو،نظرات تازه وتازه درتک تک کارکنان  به شکل یه امرهمیشگی درآمده ونهادی میشه وسازمان تبدیل به یه سازمان خلاق می شودکه حاصل اون ایجادهم افزایی درخلاقیته پس واسه اینکه بشه دردنیای متلاطم ومتغیرامروزبه زندگی خودادامه دهندبایدبه خلاقیت نوآوری روی آورندوازآنجا که سازمان هادرمحیطی پرازرقابت فغالیت میکننددرشرایط متغیرکنونی ادامه روندگذشته وتکیه برتجربهای گذشتگان به تنهایی کافی نیس.واسه بهبودویادست کم حفظ وضع موجود،بایدازاندیشهای نوع وبدیع بهره جست .درغیراین صورت،هرچندممکنه سازمانا درکوتاه مدت،توفیقی حاصل کنن،ولی آخرسر بارکود وشکست روبرووازصحنه رقابت حذف می شن.ازاین رونیازمندخلاقیت ونوآوری هستن.(.سلطانی ۱۳۸۵)

معنی خلاقیت

خلاقیت به معنی به کار گیری توانایی واسه بوجودآوردن اندیشه ،فکرومفهوم جدیداست.خلاقیت بزرگترین واثرگذارترین قسمت ازوجودهرانسانه که خداونددروجودش به امانت گذاشته.خلاقیت حدومرزی نداردوانسان به عنوان اشرف مخلوقات سرشارازاستعدادوتواناییه که اوراقادرمی سازدکائنات رو به اراده خوددرآورد.امادربررسیای به عمل اومده ازانسانها یسرآمدوخلاق مشخص شده که آدم بااین طبیعت ذاتی ازده درصد ضرفیتدهنی خودبهره می بردونوددرصدظرفیت ذهنی اوبه شکل انرژی وتوان نهفه باقی می ماندوبه تدرریج به دلیل راکدماندن ازبین میره(پورعلی خانی،۱۳۸۴)خلاقیت درنوع آدم استعدادی عمومی  است مثل هوش وحافظه.لذاهرکسی کم وبیش خلاقه این استعداد طبیعی برحسب محیط وشرایط کم وزیادد می شه.خلاقترین افرادکسانی هستندکه قادرهستندبیشترین راه حل مناسب رامطرح کنن.تامساله موردنظرراتحلیل کنن.فردخلاق آگاهانه یابه طورناخودآگاه افکارخودرادرتمام مهارت هابه کارمی اندازدوخطرانحراف ازراه حلای سنتی مسائل رو به جون می خردوبرای رسیدن به نتیجه ازتمام افکارخودبهره می بردخلاقیت ونواوری تیین افکارونطریات جدیداست(امیرحسینی،۱۳۸۴).

راه حل

گذشته خلاقیت

خلاقیت درگذشته پدیده ای هم معنی بانبوغ تلقی می شدوهرجاسخن ازخلاقیت به میان می آمدبلافاصله معنی نبوغ به ذهن خطورمی کرد.درتاریخ یونان باستان,نبوغ معنایی افسانه ای داشت.به روایتی یونانیان واژه ای به نام شیطان راپذیرفته بودندکه هم معنی بانبوغ بودبه نظریونانیان،شیطان یه روح نگهبان بودکه باحلول به روح وبدن افرادآن راصاحب توانایی فوق العاده ای وشوروشوق می ساخت(پیرخائفی،۱۳۷۹)دراواخرقرن نوزدهم واوایل قرن بیستم به منبع خلاقیت توجه شددراین دوران این تفکرکه نبوغ باتوانایی غیرمعمول دریک فردازیک روح خارجی ناشی می شه.اماتاثیرات این تفکرکه خلاقیت ونبوغ هم معنی هم هستندهمچنان باقی ماندولذانیم قرن طول کشیدتاخلاقیت به طورعلمی ودقیق مطالعه شودورهبری این جریان علمی راگیلفورددرسالهای(۱۹۶۷تا۱۹۵۹)برعهده داشتن(سام خانیان وهمکاران،۱۳۸۱).

سیرتحول تحقیقات خلاقیت

فلاسفه ومتفکرین درقرن هاپیش خلاقیت رامی شناختنداماهرگزآن رو به عنوان یه پدیده،موردمطالعه قرارنداده بودندتااینکه درسال ۱۸۶۹”گالتون”آمریکایی عزمشو جزم کرد خلاقیت رادرزندگی افرادنابغه کشف کندتامعلوم شودکه قدرت خلاقیت آنهامعلول چی بوده.بعد دیری نپاییدکه دراثرکوششای قابل توجه “بینت”تحقیقاتی رادرموردهوش به عمل آورده این تحقیقات خیلی زودوجودتخیل خلاق راکه برروشای رایج اندازه گیری جواب نداده بود،رامشخص کرد.”والاس”،”روسمن”،”هادامارد،”گیسلین”اعلام داشت که خلاقیت نبایدفقط اززاویه اعمال فرآورده هایی ابداعی موردتوجه قرارگیرد.درهمان زمان دوروانشناس آمریکایی دیگربه اسمای”راجرز”و”مزلو”طی عقاید خود،عمومی بودن خلاقیت راخاطرنشان کردن(فرنودیان،۱۳۶۹).

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین واسه بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیتای سازمان «مثلا افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از راه بهتر تولیدات یا خدمات جدید و …

– از دیدگاه پرکینز تفکر خلاق، تفکریه که طوری تشکیل شده که منتهی به یافته های تازه و خلاق می شه. (احمدی، ۱۳۸۸)

– استیفن رابینز(۱۹۹۲ ) خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها دریک روش منحصربه فرد باایجادپیوستگی بین ایده هابیان می کنه.

– ورنون (۲۰۰۰)خلاقیت توانایی شخص درایجاد ایده ها،نظریه ها،درک و شناخت ها،اشیایی جدیدوبازسازی مجدددرعلوموسایرزمینه هاکه به وسیله کارشناسان به عنوان پدیده ای ابتکاری شناخته می شودازلحاظ علمی ،زیباشناسی،تکنولوژیکی واجتماعی ارزش محسوب شه.

– توسانز(۱۹۹۲) خلاقیت رابوجودآوردن ترکیبی از اندیشه هاورهیافتای افرادیاگروههادریک روش جدیدتعریف کرده.(هادیان،۱۳۸۳)

99