دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :مبناي تضامن در غصب

با نگاهي به مواد 316 به بعد ق. م در راستاي رابطه ما بين مالك و غاصبان در مي يابيم كه در جهت رد عين يا بدل به مالك اصلي، همة غاصبان مسئوليت تضامني دارند و اگر يكي از غاصبان، ايفاء دين نمايد، سايرين از مسئوليت بري مي شوند. به عبارت ديگر، براي پرداخت يك دين، چند مديون ايجاد مي شود كه مالك مي تواند به هر كدام رجوع نمايد. ابهامي كه در اين رابطه بوجود مي آيد آن است كه چطور ممكن است در برابر يك بدل، چند دين يا چند مديون ايجاد شود؟

در موردي كه مال مغصوب در دست هاي متعدد مي گردد و سرانجام در تصرف آخرين غاصب تلف مي شود، در واقع مديون همان آخرين غاصب است و غاصبان پيش از او مسئول پرداخت همه ی دين هستند تا حق مالك تضمين شود. به بيان ديگر، ذمة غاصبان ديگر وثيقه تأديه دين است. وانگهي، چون موضوع همة ذمه ها يكي است، با اجراي تعهد از سوي يكي از مسئولان، ذمة ديگران نيز بدون موضوع مي ماند و از بين مي رود و همين نكته نشان مي دهد كه در برابر يك بدل، بيش از يك دين به وجود نيامده است منتها ديني كه مسئولان متعدد يافته است. 1

اما در رابطه غاصبان با يكديگر چرا غاصبان لاحق مسئوليت تضامني دارند؟ و به چه علت ضمان نهايي بر عهده كسي است كه مال در يد او تلف شده است؟

نظريه هاي كه درباره مبناي حقوقي روابط غاصبان ابراز شده است به دو گروه اصلي تقسيم مي شود:

1-گروهي كه كوشيده اند از مفاد قاعده علي اليد و ياري عرف، احكام ناظر به روابط غاصبان را استخراج كنند نخستين غاصب، ضامن رد عين يا بدل آن مي شوند اما غاصبان بعدي گذشته از ضماني كه در برابر مالك دارد، عهده دار جبران خسارت غاصب پيش از خود نيز هست.[2]

2- در اين گروه، مديون اصلي ،غاصبي است كه مال در دست او تلف شده است .غاصبان ديگر، مسئول پرداخت عين و بدل آن قرار گرفته اند ،بدون اينكه اشتغال ذمه اي داشته باشند. پس اگر يكي از اين مسئولان ،خسارت مالك را جبران كند به حكم قانون مالك ذمه آخرين غاصب [3] يا عين تلف شده [4] مي شود و به قائم مقامي مالك به متأخران خود رجوع مي كند تا سرانجام ضمان بر عهده آخرين غاصب كه بنا به فرض مال مغصوب را تلف كرده است مستقر مي شود.

از مفاد ماده 318ق.م بر می آيد كه غاصبي مديون است كه مال در نزد او تلف شده است و ديگر غاصبان، مسئولان هستند تا حق مالك به دست او برسد. پس در صورتي كه مسئولي دين را بپردازد، قائم مقام مالك مي شود تا بتواند مجوزي براي رجوع به مديون پيدا كند. و اين قائم مقامي به معني تملك عين تلف شده نيست زيرا آنچه بعد از تلف باقي مي ماند عهدة آن، يعني دين (جبران خسارت) است و قائم مقامي در پرداخت در اين فرض قهري و به حكم قانونگذار است. [5]به نظر می رسد، نظر دوم منطقی تر است.در حقیقت مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است وغاصبان قبل از او در برابر مالک ،ضامن رد عین یابدل وتمام خسارت های وارده بر اساس مسئولیت تضامنی می باشند واز آنجائیکه چنین غاصبی که خسارت راپرداخته مدیون اصلی نیست او می تواند بر اساس قائم مقامی از سوی مالک ،تمام خساراتی راکه جبران نموده رااز مدیون اصلی یالاحقین خود بخواهد.

[1] -کاتوزیان، ناصر، 1374 ،حقوق مدنی ،الزامهای خارج قرارداد ،ضمان قهری ،ج2 ،انتشارات دانشگاه تهران، ص 97، 96

[2] -شيخ مرتضي انصاري،1275، مكاسب، چاپ سنگي، خط طاهر خوشنويس، ص 148

[3] – شيخ نجفي، محمد حسن، 1348،جواهر الكلام، ج37،چاپ چهارم ،ناشر دارالكتب الاسلاميه، چاپخانه حيدري، ص34

[4] – سيد محمد كاظم طباطبايي، حاشيه بر مكاسب، چاپ سنگي، ج1، ص 186

[5] – كاتوزيان، منبع پیشین ،ص 116

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد