دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چكيده………………………………………. ۱

بیان مسئله…………………………………. ۲

سوال‌های تحقیق………………………………. ۲

فرضیه‌های تحقیق…………………………….. ۳

اهداف تحقیق………………………………… ۳

ساماندهی تحقیق ……………………………. ۳

سابقه تحقيق………………………………… ۴

مشکلات تحقیق………………………………… ۴

 

فصل اول- واژه‌شناسی، تعریف، پیشینه و اهمیت نکاح

مبحث اول: واژه‌شناسی………………………… ۶

گفتار اول: واژگان اصلی ……………………. ۶

بند اول: حجر ………………………………. ۷

الف: حجر در فقه…………………………… ۸

ب: حجر و مصلحت……………………………. ۹

ج: حجر در قانون و حقوق………………….. .۱۴

د: حجر و محجور از منظر مذاهب……………… ۱۵

بند دوم: مصلحت…………………………….. ۱۸

بند سوم: ازدواج…………………………… ۱۸

الف: نکاح از منظر مذاهب………………….. ۲۱

ب: اهمیت ازدواج در اسلام ………………….. ۲۲

گفتار دوم: واژگان مرتبط……………………. ۲۵

بند اول: بلوغ …………………………….. ۲۵

الف: بلوغ از منظر قرآن………………………    ۲۵

ب: سن بلوغ از نظر فقهای شیعه………………. ۲۷

ج: بلوغ از منظر مذاهب………………………..    ۲۸

د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت………….. ۲۸

بند دوم: ولی قهری ………………………… ۲۹

الف: ولی کیست؟……………………………………………………………………………………………………..۳۰

ب:ولی از منظر مذاهب………………………………………………………………………………………………۳۱

بند سوم: اهلیت…………………………….. ۳۳

الف: معنای اهلیت………………………….. ۳۳

ب: اهلیت در قانون ………………………… ۳۳

۱-اهلیت تمتع………………………………. ۳۳

۲- اهلیت استیفاء…………………………… ۳۴

ج: اهلیت در نکاح………………………….. ۳۴

۱-اهلیت عاقد………………………………. ۳۵

مبحث دوم: ازدواج در ادیان،ایران و اسلام…….. ۳۷

گفتار اول: ازدواج در ادیان………………… ۳۷

بند اول: ازدواج در مسیحیت…………………. ۳۸

الف: سن بلوغ و رشد در مسیحیت………………………………………………………………………………۳۹

ب: ولایت پدر در امر نکاح…………………………………………………………………………………………۳۹

ج: موانع ازدواج در مسیحیت………………………………………………………………………………………۳۹

د: مهریه در مسیحیت………………………… ۴۰

بند دوم: ازدواج در دین یهود……………….. ۴۰

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی¬الاصول

الف: شرایط ازدواج در دین یهود……………… ۴۰

ب: ولایت پدر در ازدواج……………………… ۴۱

ج: سن ازدواج در یهودیت…………………….. ۴۲

د: موانع ازدواج …………………………… ۴۳

بند سوم: ازدواج در دین زرتشت ……………… ۴۴

الف: تعدد زوجات در دین زرتشت………………. ۴۵

ب: سن بلوغ و رشد عقلی……………………… ۴۵

ج: اجازة پدر یا ولی برای ازدواج……………. ۴۶

د: مراسم خطبه عقد…………………………. ۴۷

ح: مهریه و نفقه در دین زرتشت…………………………………………………………………………………..۴۷

گفتار دوم: ازدواج در ایران………………… ۴۸

بند اول:  ازدواج در قوم پارت………………. ۴۸

بند دوم:  ازدواج در دوره ساساني……………. ۴۹

بند سوم:  ازدواج در ايران کنونی………………………………………………………………………………….۴۹

الف: مشخصه ازدواج………………………………………………………………………………………………….۵۰

ب: ازدواج و ارزش ها………………………………………………………………………………………………..۵۱

۱- ارزش یافتن زندگی……………………………………………………………………………………………….۵۱

ج: ازدواج و سعادت ها……………………………………………………………………………………………….۵۲

۱-حفظ دین………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-حفظ عفت……………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-ازدیاد نسل……………………………. …۵۲

گفتار سوم: ازدواج در اسلام………………………………………………………………………………………..۵۳

بند اول: پیشینه ازدواج………………………………………………………………………………………………..۵۳

الف: شروط العاقدین………………………………………………………………………………………………….۵۳

ب: معنا و مفهوم عقد…………………………………………………………………………………………………۵۴

ج: مهریه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

د: اقسام مهریه…………………………….. ۵۶

بند دوم:ازدواج در اسلام ……………………. ۵۹

بندسوم: ازدواج ازدیدگاه آیات ……………… ۶۳

بندچهارم: ازدواج ازدیدگاه روایات ………….. ۶۴

الف: ازدواج حضرت محمد(ص)و بانو خدیجه(س) …… ۶۸

 

فصل دوم- ازدواج‌ صغار و نقش مصلحت طفل در آن

مبحث اول: صغیر کیست؟………………………. ۷۰

گفتار اول: مستندات ازدواج صغار در فقه……… ۷۳

بند اول: ازدواج صغار با رعایت نقش مصلحت طفل در آن ۷۵

بند دوم: ازدواج دختر از دید مذاهب…………. ۷۷

مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج …. ۸۱

گفتار اول: نقش بلوغ در ازدواج……………… ۸۴

بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی……………….. ۸۴

بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی………………………………………….. ۸۵

الف: بررسی معنای اذن و اجازه………………. ۸۷

مطلب مشابه :  امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح-پايان نامه حقوق

ب: تعریف لغوی اذن و اجازه…………………. ۸۷

ج: معنای اصطلاحی اذن و اجازه ………………. ۸۸

بند سوم: مطالعه تطبیقی ازدواج صغار………… ۹۰

الف: بررسی ازدواج و ولایت از دیدگاه مذاهب…… ۹۰

ب: ولایت در ازدواج از منظر فقه امامیه و اهل سنت ۹۳

۱-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ……….. ۹۴

۲-نظر فقهای امامیه………………………… ۹۴

۳-ولایت در نکاح از نگاه عقل و عرف…………… ۹۵

۴-دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر.. ۹۵

گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات……………………………… ۹۸

بند اول: ولی قهری…………………………. ۹۸

الف: مفهوم جد و مصداق آن………………….. ۹۸

بند دوم: اثبات ولایت پدر و جدپدری از دیدگاه فقها ۹۹

الف: شرایط ولی در فقه عامه………………… ۹۹

بندسوم: افراد تحت ولایت قهری………………. ۱۰۰

الف: صغیر……………………………….. ۱۰۰

ب: سفیه…………………………………. ۱۰۰

ج: مجنون ……………………………….. ۱۰۰

بندچهارم: موارد سقوط ولایت قهری …………… ۱۰۱

الف: در صورت حجر ولی……………………… ۱۰۱

ب: کفر ولی……………………………….. ۱۰۱

ج: خیانت ولی……………………………… ۱۰۱

د: پایان ولایت قهری……………………….. ۱۰۲

فصل سوم- مصلحت در ازدواج غیر رشید و مجنون

مبحث اول: ازدواج غیر رشید ……………….. ۱۰۴

گفتار اول: مفهوم و مصداق غیر رشید ……….. ۱۰۴

بند اول: انواع سفه……………………….. ۱۰۷

گفتار دوم: ازدواج غیر رشید در فقه عامه و فقه امامیه    ۱۰۷

بند اول: ولایت در ازدواج غیر رشید از منظر مذاهب ۱۰۸

گفتار سوم: ازدواج غیر رشید در قانون مدنی …. ۱۱۱

مبحث دوم: ازدواج مجنون …………………… ۱۱۳

گفتار اول: مجنون کیست؟ …………………… ۱۱۴

بند اول : انواع مجنون………………………………………………………………………………………………۱۱۴

الف:جنون دائمی…………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

ب:جنون ادواری…………………………….. ۱۱۴

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تفاوت میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی

بند دوم : مجنون به اعتبارزمان کودکی………. ۱۱۵

گفتار دوم: ازدواج مجنون در فقه و قانون……………………………………………………………………۱۱۵

بند اول:ازدواج مجنون در فقه امامیه……….. ۱۱۵

بند دوم:ازدواج مجنون از منظر مذاهب……….. ۱۱۶

بند سوم: ازدواج مجنون در قانون مدنی ……… ۱۱۹

الف:رابطه مصلحت و ازدواج مجنون……………. ۱۲۰

نتیجه‌گيري………………………………… ۱۲۳

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

منابع و مآخذ……………………………… ۱۲۷

چكيده انگليسي…………………………….. ۱۳۳

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های اساسی تحقیق

۱- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟

۲- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟

 

 

 د) اهداف تحقیق

۱- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

۲- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.