دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چكيده………………………………………. 1
بیان مسئله…………………………………. 2
سوال‌های تحقیق………………………………. 2
فرضیه‌های تحقیق…………………………….. 3
اهداف تحقیق………………………………… 3
ساماندهی تحقیق ……………………………. 3
سابقه تحقيق………………………………… 4
مشکلات تحقیق………………………………… 4
 
فصل اول- واژه‌شناسی، تعریف، پیشینه و اهمیت نکاح
مبحث اول: واژه‌شناسی………………………… 6
گفتار اول: واژگان اصلی ……………………. 6
بند اول: حجر ………………………………. 7
الف: حجر در فقه…………………………… 8
ب: حجر و مصلحت……………………………. 9
ج: حجر در قانون و حقوق………………….. .14
د: حجر و محجور از منظر مذاهب……………… 15
بند دوم: مصلحت…………………………….. 18
بند سوم: ازدواج…………………………… 18
الف: نکاح از منظر مذاهب………………….. 21
ب: اهمیت ازدواج در اسلام ………………….. 22
گفتار دوم: واژگان مرتبط……………………. 25
بند اول: بلوغ …………………………….. 25
الف: بلوغ از منظر قرآن………………………    25
ب: سن بلوغ از نظر فقهای شیعه………………. 27
ج: بلوغ از منظر مذاهب………………………..    28
د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت………….. 28
بند دوم: ولی قهری ………………………… 29
الف: ولی کیست؟……………………………………………………………………………………………………..30
ب:ولی از منظر مذاهب………………………………………………………………………………………………31
بند سوم: اهلیت…………………………….. 33
الف: معنای اهلیت………………………….. 33
ب: اهلیت در قانون ………………………… 33
1-اهلیت تمتع………………………………. 33
2- اهلیت استیفاء…………………………… 34
ج: اهلیت در نکاح………………………….. 34
1-اهلیت عاقد………………………………. 35
مبحث دوم: ازدواج در ادیان،ایران و اسلام…….. 37
گفتار اول: ازدواج در ادیان………………… 37
بند اول: ازدواج در مسیحیت…………………. 38
الف: سن بلوغ و رشد در مسیحیت………………………………………………………………………………39
ب: ولایت پدر در امر نکاح…………………………………………………………………………………………39
ج: موانع ازدواج در مسیحیت………………………………………………………………………………………39
د: مهریه در مسیحیت………………………… 40
بند دوم: ازدواج در دین یهود……………….. 40
الف: شرایط ازدواج در دین یهود……………… 40
ب: ولایت پدر در ازدواج……………………… 41
ج: سن ازدواج در یهودیت…………………….. 42
د: موانع ازدواج …………………………… 43
بند سوم: ازدواج در دین زرتشت ……………… 44
الف: تعدد زوجات در دین زرتشت………………. 45
ب: سن بلوغ و رشد عقلی……………………… 45
ج: اجازة پدر یا ولی برای ازدواج……………. 46
د: مراسم خطبه عقد…………………………. 47
ح: مهریه و نفقه در دین زرتشت…………………………………………………………………………………..47
گفتار دوم: ازدواج در ایران………………… 48
بند اول:  ازدواج در قوم پارت………………. 48
بند دوم:  ازدواج در دوره ساساني……………. 49
بند سوم:  ازدواج در ايران کنونی………………………………………………………………………………….49
الف: مشخصه ازدواج………………………………………………………………………………………………….50
ب: ازدواج و ارزش ها………………………………………………………………………………………………..51
1- ارزش یافتن زندگی……………………………………………………………………………………………….51
ج: ازدواج و سعادت ها……………………………………………………………………………………………….52
1-حفظ دین………………………………………………………………………………………………………………52
2-حفظ عفت……………………………………………………………………………………………………………52
3-ازدیاد نسل……………………………. …52
گفتار سوم: ازدواج در اسلام………………………………………………………………………………………..53
بند اول: پیشینه ازدواج………………………………………………………………………………………………..53
الف: شروط العاقدین………………………………………………………………………………………………….53
ب: معنا و مفهوم عقد…………………………………………………………………………………………………54
ج: مهریه…………………………………………………………………………………………………………………..55
د: اقسام مهریه…………………………….. 56
بند دوم:ازدواج در اسلام ……………………. 59
بندسوم: ازدواج ازدیدگاه آیات ……………… 63
بندچهارم: ازدواج ازدیدگاه روایات ………….. 64
الف: ازدواج حضرت محمد(ص)و بانو خدیجه(س) …… 68
 
فصل دوم- ازدواج‌ صغار و نقش مصلحت طفل در آن
مبحث اول: صغیر کیست؟………………………. 70
گفتار اول: مستندات ازدواج صغار در فقه……… 73
بند اول: ازدواج صغار با رعایت نقش مصلحت طفل در آن 75
بند دوم: ازدواج دختر از دید مذاهب…………. 77
مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج …. 81
گفتار اول: نقش بلوغ در ازدواج……………… 84
بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی……………….. 84
بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده 1041 قانون مدنی………………………………………….. 85
الف: بررسی معنای اذن و اجازه………………. 87
ب: تعریف لغوی اذن و اجازه…………………. 87
ج: معنای اصطلاحی اذن و اجازه ………………. 88
بند سوم: مطالعه تطبیقی ازدواج صغار………… 90
الف: بررسی ازدواج و ولایت از دیدگاه مذاهب…… 90
ب: ولایت در ازدواج از منظر فقه امامیه و اهل سنت 93
1-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ……….. 94
2-نظر فقهای امامیه………………………… 94
3-ولایت در نکاح از نگاه عقل و عرف…………… 95
4-دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر.. 95
گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات……………………………… 98
بند اول: ولی قهری…………………………. 98
الف: مفهوم جد و مصداق آن………………….. 98
بند دوم: اثبات ولایت پدر و جدپدری از دیدگاه فقها 99
الف: شرایط ولی در فقه عامه………………… 99
بندسوم: افراد تحت ولایت قهری………………. 100
الف: صغیر……………………………….. 100
ب: سفیه…………………………………. 100
ج: مجنون ……………………………….. 100
بندچهارم: موارد سقوط ولایت قهری …………… 101
الف: در صورت حجر ولی……………………… 101
ب: کفر ولی……………………………….. 101
ج: خیانت ولی……………………………… 101
د: پایان ولایت قهری……………………….. 102
فصل سوم- مصلحت در ازدواج غیر رشید و مجنون
مبحث اول: ازدواج غیر رشید ……………….. 104
گفتار اول: مفهوم و مصداق غیر رشید ……….. 104
بند اول: انواع سفه……………………….. 107
گفتار دوم: ازدواج غیر رشید در فقه عامه و فقه امامیه    107
بند اول: ولایت در ازدواج غیر رشید از منظر مذاهب 108
گفتار سوم: ازدواج غیر رشید در قانون مدنی …. 111
مبحث دوم: ازدواج مجنون …………………… 113
گفتار اول: مجنون کیست؟ …………………… 114
بند اول : انواع مجنون………………………………………………………………………………………………114
الف:جنون دائمی…………………………………………………………………………………………………….114
ب:جنون ادواری…………………………….. 114
بند دوم : مجنون به اعتبارزمان کودکی………. 115
گفتار دوم: ازدواج مجنون در فقه و قانون……………………………………………………………………115
بند اول:ازدواج مجنون در فقه امامیه……….. 115
بند دوم:ازدواج مجنون از منظر مذاهب……….. 116
بند سوم: ازدواج مجنون در قانون مدنی ……… 119
الف:رابطه مصلحت و ازدواج مجنون……………. 120
نتیجه‌گيري………………………………… 123
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..126
منابع و مآخذ……………………………… 127
چكيده انگليسي…………………………….. 133
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
 
 
 د) اهداف تحقیق
1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.
2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.