دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه                                                                                                                                       
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
الف :اهمیت تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………… 3
ب :اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………4
ج :روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………5
د:پرسشهای تحقیق ….   …. ……………………………………………………………………………………………………………5
ه:فرضیه های تحقیق  ………………………………. ………………………………………………………………………………….5
و:سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست :                                                                                                                            مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….7
مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8
گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8   الف :مفهوم صلاحیت جهانی  ……………………………………………………………………………………………………….9
ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10
گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12
مبحث دوم :  دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14
گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15
الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16
ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم  …………………………………………………………………….16
ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17
گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18
الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18
ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21
 مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24
گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25
الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27
ب)کنوانسیون منع شکنجه  …………………………………………………………………………………………………………27
ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30
گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی………….  …………………………………………..31
فصل دوم :
موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33
مبحث نخست  : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34
گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی  …………………………………………………………………………………………….37
گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37
گفتار سوم : قاچاق بین المللی  مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38
گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41
الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42
ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43
ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44
د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46
ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46
مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48
گفتار نخست:شرایط اعمال  ………………………………………………………………………………………………………49
الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49
ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50
ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52
د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54
گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56
الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57
ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58
مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59
کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62
الف:مقر وارکان  ………………………………………………………………………………………………………………………..63
ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65
ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69
گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71
الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71
ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73
نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………..76
پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79
الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79
1- کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81
ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83
Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .