دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق3
ب: اهداف تحقیق3
ج: سؤلات تحقیق3
د:فرضیه های تحقیق3
ه: روش تحقیق3
و:سابقه تحقیق4
ز:سازماندهی تحقیق4
فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی5
گفتارنخست:مفهوم شناسی5
الف: اصل قانون مندی جرائم5
ب:اصل قانون مندی مجازات ها5
گفتاردوم:تحولات تاریخی6
الف: دردوران قبل ازقرن186
ب:دردوران پس ازقرن 186
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن7
گفتارنخست: دلایل پذیرش7
الف: منافع فردی واجتماعی7
ب: رعایت عدالت8
ج:رعایت تفکیف قوا8
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها9
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی9
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل10
ج: ازمنظرجرم شناسی11
فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی13
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی13
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن14
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات15
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی16
مبحث دوم:مبانی قانونی17
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها17
الف:تشریح اصل167 قانون اساسی18
ب: ابهامات ونارسایی ها19
مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری20
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن20
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه23
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی26
فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری29
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی30
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی31
الف:اصول کلی حقوقی خاص31
ب: اصول کلی حقوقی مشترک32
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی32
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری33
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها33
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها35
الف: تحلیل موادمربوطه35
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)36
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی37
گفتارنخست :دراسنادبین المللی37
الف: منشورملل متحد37
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر38
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی40
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی41
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای42
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر42
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر44
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر48
گفتارسوم:دراسنادخاص48
الف:اعلامیه تهران48
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی51
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان55
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)56
نتیجه گیری59
پیشنهادات60
منابع61
چکیده انگلیسی64

 

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل