دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن
طبق ماده 1109 قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
با در نظر گرفتن این که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد؛ از جهت تعلق گرفتن نفقه در صورت وجود حمل برای زن دو نظر وجود دارد:

  • نفقه متعلق به مادر است.
  • نفقه متعلق به حمل است.

هر یک از این موارد آثار متفاوتی دارد. اگر نفقه را متعلق به مادر بدانیم، به استناد ماده 1206 قانون مدنی زن می­تواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز طرح دعوی کند. در صورتی که اگر نفقه را متعلق به حمل بدانیم، نفقه دوران گذشته را نمی­توان از پدر گرفت.[1] طبق این نظر اگر حمل دارایی داشته باشد، بدواً از دارایی خود او نفقه­اش پرداخت می­شود. در غیر این صورت آن را پدر، و در صورت عدم استطاعت پدر، جد پدری می­پردازد. برخی از استادان معتقدند که قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده است و طبق نظر آنها «نفقه­ای که شوهر در زمان حمل به زن می­دهد، برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می­شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد. به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست.[2]»
برخی از استادان نیز نفقه را متعلق به جنین می­دانند، نه مادر. آنها می­گویند وقتی که ماده 1109 قانون مدنی اشاره دارد به این که نفقه را به حامل بدهید. معنی آن این است که به خاطر و به دلیل حمل نفقه را به حامل بدهید، پس در نتیجه نفقه متعلق به حمل است.[3]ولی با توجه به فصل هشتم قانون مدنی که عنوان فصل حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر می­باشد، مواد 1102 قانون مدنی الی 1109 و 1117 الی 1120 که همگی مشعر بر تکلیف شوهر به دادن نفقه زن می­باشد و همچنین مفاد ماده 1109 قانون مدنی که اذعان داشته اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.می­توان استنباط کرد منظور قانونگذار در این ماده حق نفقه برای زن می­باشد. در صورتی که نکاح فسخ شده باشد، یا طلاق بائن باشد، اگر کشف شود زن حملی دارد نفقه به او تعلق می­گیرد؛ اما این نفقه به لحاظ زحماتی است که زن برای آن جنین متحمل می­گردد.
آنچه مسلم است جنین بالو اسطه یا غیرمستقیم از حق نفقه خود برخوردار می­شود و خوراک و دارو و پوشاک حمل(مانند لباس مخصوص طبی برای مادر) از طریق استفاده مادر برای وی تأمین می­شود و اگر برای نگهداری و مراقبت از جنین وسایل و ملزوماتی لازم باشد، پدر و جد پدری تکلیف به دادن هزینه­های آن دارند.
 
ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر
طبق ماده 1110 قانون مدنی در عده وفات زن حق نفقه ندارد؛ چون در این ماده به صورت مطلق گفته شده که زن در عده وفات حق نفقه ندارد؛ برخی از حقوقدانان استنباط کرده­اند که زن حامل نیز در عده وفات حق نفقه ندارد و اطلاق ماده 1110 که به هیچ قیدی برنخورده است، شامل زن حامل نیز
می­شود.[4] اما آنچه از ظاهر ماده 1110 قانون مدنی مشهود است این است که در صورت فوت شوهر، زن از نفقه محروم می­گردد؛ به علت اینکه یکی از موارد انحلال نکاح فوت هر یک از زوجین می­باشد و پس از انحلال نکاح دیگر رابطه­ای بین زن و مرد باقی نمی­ماند؛ تا به سبب آن زن را مستحق نفقه دانست؛ ولی جنین را نمی­توان به این سبب از حق نفقه محروم کرد. چرا که رابطه پدر و فرزندی با مرگ از بین نمی­رود و همچنان نفقه جنین بر عهده پدر می­ماند که باید از ترکه پرداخته شود. همچنین می­توان گفت ماده 1110 تکلیف زن حامل را که در عده وفات می­باشد، مشخص نکرده و عدالت و انصاف ایجاب می­کند که گفته شود همانطور که زن حامل در طلاق بائن و فسخ نکاح مستحق نفقه می­باشد، زن حامل در عده وفات نیز باید مستحق دریافت نفقه باشد.
[1] – ماده 1206 ق.م «زوجه در هر حال می­تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می­توانند مطالبه نفقه نمایند.»
[2] –  کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 668، م1109، ش2.
[3] –  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، 1374، ص 178.
[4] – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص 669، م 1110، ش1.
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق
سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:
1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟
فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟
فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟
فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.