پایان نامه حقوق

مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار-پايان نامه حقوق گرایش بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث ششم: حقوق كار امروزي

دوره‌ها و مراحل گذشته‌ي كار در مبحث قبلي به توضيح آنها پرداختيم مجموعاً تجربه‌ي ارزشمندي است كه حقوق كار امروزي بر پايه آن استوار است. تجربه مذكور به عنوان سه محور اصلي حقوق كار امروزي مي‌تواند مورد توجه و بررسي قرار بگيرد.

علي‌رغم اجتماعي شدن بيش از پيش حقوق كار و تحولات اجتماعي در اين خصوص بي‌شك روابط فردي كارگر و كارفرما امروز هنوز عنوان محوري خود را حفظ كرده است. بسياري از قراردادهاي فردي كار، به دور از جنجال‌هاي طبقاتي و نظارت دولت، منعقد مي‌شود و آرام و بي‌سروصدا راه خود را طي مي‌كند. رضايت طرفين در تعيين شرايط كار و مزد ملاك يك رابطه‌ي كار پايدار است. ميزان مهارت كارگران از يك سو و نياز بازار كار به كارگران از سوي ديگر منجر به انعقاد قراردادهايي مي‌شود كه امتيازات آن به مراتب بيش از حداقل و حداكثرهاي تعيين شده در قوانين و مقررات كار است. بدين ترتيب روابط آزاد فردي كار تا آنجا كه از حدود قانوني تجاوز نكند مورد احترام است. البته، ضمانت اجراي اينگونه روابط فردي كار به موجب قانون و توسط مقامات دولتي ناظر در صورت نياز قابل اعمال است. با وجود اين، در پاره‌اي موارد نياز بازار و مهارت كارگران به گونه‌اي است كه طرفين رابطه‌ي كار اصولاً با مراجع و مقامات اجرايي آشنايي ندارند و به آنان مراجعه نمي‌كنند.

با توجه به خصيصه حمايتي بودن حقوق كار و ضرورت وجود ضمانت اجراي قواعد حمايتي و با در نظر گرفتن اينكه حقوق كار امري اجتماعي و داراي آثار و تبعات گوناگون عمومي و سياسي است. دخالت دولت به عنوان اصلي‌ترين محور حقوق كار امروزي به شمار مي‌رود. به عبارت بهتر، مي‌توان گفت كه حقوق كار با دخالت دولت فعليت مي‌يابد. تنوع اين دخالت‌ها مستلزم يك دسته‌بندي موضوعي و منطقي است كه ذيلاً به اشاره‌ي آن مي‌پردازيم.

گفتار اول: قانونگذاري

اصلي‌ترين منبع حقوق كار قواعد و آيين‌هايي است كه با جنبه‌هاي گوناگون شكلي و ماهوي در سطح ملي توسط مقامات رسمي زمامدار وضع و اجرا مي‌شود. منابع قانوني كه به صورت نظام مدون و لازم‌الاجرا براي افراد و حتي دولت ايجاد حق و تكليف مي‌كند بدين شرح است:

1. قانون اساسي

قانون اساسي ضمن آنكه مبين حقوق و تكاليف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضي از اصول كلي و ارزش‌ها را براي اطمينان خاطر جامعه و افراد آن مقرر مي‌دارد. از جمله اين اصول، توجه به حقوق مردم و بيان فلسفه زندگي اجتماعي است. در قوانين اساسي جديد اصول متنوعي كه حاكم بر امور و شئون و روابط كار باشد به عنوان اصول آرماني و يا اجراي پيش‌بيني مي‌گردد. اهم موارد مذكور در قوانين اساسي امروز بدين شرح است:

ـ حق كار بدين معني كه هر كس در مقابل جامعه مكلف به انجام كار است و در عين حال حق دارد شغلي را كه مايل است برگزيند.