Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : تناسب بین ابزارها و وسایل

تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود و در این حالت دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین در جریان دفاع مشروع از سلاح و ابزاری شبیه یا در حکم شبیه به یکدیگر استفاده نمایند.

یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأی خود در این خصوص ، همین معیار را برای احراز تناسب دفاع با حمله معتبر دانسته است و مقرر داشته:« دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر داشته باشند. بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه و یا آلت مشابه داشته باشند ».[1]

با در نظر گرفتن هدف مدافع در دفاع مشروع که دفع حمله ناروا در شرایطی خاص می باشد، چنین معیاری مغایر با آن و نتیجه آن قرار دادن مدافع در تنگنای ایجاد تناسب ابزاری با مهاجم می باشد غافل از اینکه در دفاع با دو فرد از اهداف متضاد روبرو هستیم، متجاوزی که نتیجه اقدام او در صورت موفقیت، نقض حقوق حمایت شده از سوی قانون خواهد بود و مدافعی که در صورت غلبه و دفع، شرایط را به حالت اولیه قبل از تجاوز بازگردانده و در این بین، نوع سلاح و وسیله دفاع اهمیتی ندارد. در نتیجه هر نوع شرط انگاری در این زمینه باید در راستای حمایت از چنین فردی باشد نه ایجاد محدودیت بر سر راه دفع متجاوز.

با توجه به نارسای

2- رأی شماره 1588 مورخ 15 / 7 / 1328 ، شعبه 2 دیوان عالی کشور.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟