دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : تناسب بین دفاع و تجاوز

شرط دیگری که برای دفاع بیان شده است، شرط تناسب دفاع با تجاوز می باشد بدین معنا که بین منافع متضاد، یعنی منافعی که در نتیجه حمله به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع از بین رفته، لازم است تناسب برقرار باشد[1] و مدافع باید در پاسخ به تجاوز با توجه به اوضاع و احوال، پاسخی متناسب و معقول از خود نشان دهد.[2]

این شرط را می توان نتیجه شرط ضرورت و مکمل آن دانست. به عبارت دیگر، پس از احراز ضرورت اصل عمل دفاعی، این سؤال مطرح خواهد شد که، آیا شدت عمل مدافع با ضرری که احتمال داشت در نتیجه تجاوز به وی وارد شود تناسب داشته است یا خیر ؟

بند اول : تناسب بین منافع مورد تهدید

تناسب بین منافع مورد تهدید بدین معنا است که بین منافعی که در نتیجه تجاوز به خطر افتاده است و آن میزانی از منافع که در اثر فعل دفاعی از بین می رود لازم است تناسب وجود داشته باشد.[3] بر همین اساس و در برخی از نظام های حقوقی، در حملاتی که متوجه اموال فرد می شود، امکان توسل به دفاع کشنده وجود نخواهد داشت، چرا که حداکثر منفعتی که در نتیجه این دست از حمله ها از بین می رود مال است. اما نتیجه دفاع کشنده، محروم شدن فرد از حق حیات است و در نتیجه کشتن مهاجم در چنین حالاتی نامتناسب خواهد بود.

به این برداشت از شرط تناسب این ایراد وارد است که در بسیاری از موارد، نه تنها برای مدافع، بلکه برای شخص حمله کننده نیز، میزان منفعتی که در نتیجه حمله از بین خواهد رفت معلوم و مشخص نمی باشد تا اینکه دفاع به تناسب آن صورت گیرد[4]، از سوی دیگر در برابر برخی از حمله ها، برای رفع خطری کوچک، اقدام شدیدی لازم می آید که بدون آن دفع تجاوز ممکن نخواهد بود. بنابراین چنین برداشتی از شرط تناسب دفاع، مغایر با مبنای دفاع مشروع بوده و موجب محدودیت در دفاع از حقوق افراد در معرض حمله می باشد.

[1] – Fleteher, George P. ( 2005 ). American law in a global context : the basics . New York , Oxford University Press. P.577

[2] – Clarkson, C . M . V ( 1987 ). Understanding criminal law . London : Fontana press. P.80

[3] – Fletcher, George P. ( 1998 ) . Principels of criminal law . New York : Oxford University Press . p.136

1ـ پیمانی، ضیاء الدین، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، ص 200.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟