Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول : مفهوم و معیار ضرورت

« ضرورت » در لغت به معنای نیاز، حاجت و آن چه بدان محتاج باشند، اجبار، الزام و ناگزیری آمده است. در اصطلاح نیز می توان گفت : ضرورت دفاع، مدافع را ملزم می کند که هم در انجام عمل دفاعی به این مسئله توجه داشته باشد و هم در انتخاب وسیلۀ دفاعی ؛ به این ترتیب که مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت  را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. در این حالت تنها راه جلوگیری از خطر استفاده از زور و قدرت شخصی است و این معنای ضرورت عمل دفاعی است.

اما ضرورت در انتخاب وسیلۀ دفاعی و چگونگی دفاع نیز برای مدافع وجود دارد. به این ترتیب اگر دفع خطر با وسایل آسان تری ممکن است، مدافع از وسایل شدیدتر استفاده نکند. یا اگر متجاوز تنها با یک ضربه دفع می شود، به همان اکتفا کند و ضربۀ دیگری نزند. تا آن جا که مقدور است، مدافع برای دفع خطر باید طریق آسان تر را انتخاب کند. اگر دفاع با عمل آسان تر میسر است، توسل به عمل سخت تر جایز نیست. قانونگذار ما ضروری بودن دفاع را در بند سوم مادۀ 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده و مقرر می دارد : « توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد ویا مداخلۀ قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. » و بند دوم همین ماده اعلام می دارد : «عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد. » یعنی عمل به اندازۀ نیاز و ضرورت باشد.

علاوه بر این، بند ج مادۀ 627 قانون تعزیرات مبیّن این واقعیت است که قانونگذار اجازۀ دفاع را تنها زمانی می پذیرد که مدافع ناچار به انجام دفاع باشد و بر این اساس این بند از مادۀ 627 مقرر می دارد : «توسل به قوای دولتی یا هرگونه  وسیلۀ آسان تری برای نجات میسر نباشد.» به نظر می رسد که «هرگونه وسیله آسان تری» شامل استمداد و تقاضای کمک از دیگران، فرار کردن وغیره نیز می شود. دادگاه ها نیز در احکام خود به این موضوع توجه داشته و دفاع را در صورتی می پذیرند که دفع خطر به طریق دیگر میسر نباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی را که می توان بر لزوم انجام تحقیق حاضر بیان نمود عبارتند از :

1 ـ تشریح و تبیین تطبیقی مقررات مربوط به دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998.

2 ـ ارائه تفسیر و برداشت منطقی و منصفانه از مقررات دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 جهت ارتقاء نظام عدالت ایران و بین الملل از حیث ابهاماتی که در قوانین ایران و اساسنامه حسب مورد در ارتباط با بعضی موضوع و شرایط دفاع مشروع وجود دارد به منظور جلوگیری از تشتت و اختلاف آراء در سطح رویه قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی.

د ـ سؤال های تحقیق

1 ـ دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم است یا خیر ؟

2 ـ شرایط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

3 ـ موضوع دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و دادگاه کیفری بین المللی دائمی به چه صورت است ؟

4 ـ مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه چیست ؟

میهمان