دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

الف- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………..۲

ب- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۲

ج- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۳

د- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳

وـ سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۳

فصل اول : مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی………….۴

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور………………………………………۵

گفتار اول- بازشناسی مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-جاسوسی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-سیاست کیفری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

گفتار دوم- تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور…………………………………………………………………………….۱۲

۱-معیارها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱-معیار عینی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۲٫معیار ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۳٫معیار ملیت(تابعیت) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲- مدل انتخابی ایران و فرانسه……………………………………………………………………………………………………..۱۵

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی…………………………………………………..۱۶

گفتار نخست: مبانی جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………۱۶

الف- مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

ب : مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

 • دفاع از امنیت عمومی مردم ……………………………………………………………………………………………………۲۱
 • دفاع از حاکمیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

گفتار دوم : تحولات تاریخی جرم جاسوسی…………………………………………………………………………………. ۲۳

مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی……………………………………..۴۱

گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی………………………………………………………………………………………۴۱

گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق…………………………………………………………………………………………۴۳

گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام…………………………………………………………………………….۴۳

گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم………………………………………………………………….۴۵

فصل دوم: ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی……………………۴۶

مبحث نخست: ارکان بزه جاسوسی………………………………………………………………………………………۴۷

گفتار نخست: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………….۴۷

الف: موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۱ـ اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲ـ اشیاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

ب: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۱ـ فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۱-۱ـ جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۱ـ انتقال به افراد فاقد صلاحیت…………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۱ـ ورود به اماکن ممنوعه……………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۱ـ انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین………………………………………………………………………….۵۲

۵-۱ـ همدستی با قدرت خارجی……………………………………………………………………………………….۵۲

۶-۱ـ انتقال سرزمین ونیروهای مسلح به قدرت خارجی……………………………………………………….۵۳

مطلب مشابه :  تفاوت میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی -پايان نامه کارشناسی ارشد

۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

گفتار دوم: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………۵۴

الف: سوءنیت عام………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

ب: سوءنیت خاص………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

ج: انگیزه مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

گفتارسوم: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

الف: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

 1. در دوران قبل از انقلاب……………………………………………………………………………………………………۵۶
 2. در دوران پس از انقلاب……………………………………………………………………………………………………۵۷

الف. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب تیر ۱۳۵۸……..۵۷

ب. آئین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸………………………………………..۵۸

ج. قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱…………………………………………………………………………………………….۵۸

ب: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

 1. در قانون جزایی قدیم……………………………………………………………………………………………………….۵۹
 2. در قانون جزایی جدید……………………………………………………………………………………………………..۶۰

مبحث دوم :پاسخ های کیفری……………………………………………………………………………………………..۶۱

گفتار نخست: پاسخ های کیفری سرکوبگر………………………………………………………………………………………۶۲

الف :اعدام………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

ب :زندان……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

ج:جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

گفتار دوم: پاسخ های کیفری ارفاقی……………………………………………………………………………………………….۶۵

الف- تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

ب)آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

ج- عفو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

 1. اهداف نظری
 • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
 • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
 1. اهداف کاربردی
 • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
 • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

 1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
 2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟