دانلود پایان نامه

: روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۲) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۳) عوامل داخلي …………………………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۴) عوامل خارجي ………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۵ (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك ………………………………………………………… ۴۵
۳-۶( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. ۴۶
۳-۶-۱)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی ………………………………………………………………. ۴۶
۳-۶-۲)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ……………………………………………………………….. ۴۶
۳-۶-۳( ماتريس قوت ضعف فرصت تهديد …………………………………………………………. ۴۶
۳-۶-۴( ماتريس داخلي و خارجي …………………………………………………………………… ۴۸
۳ -۷( جامعه و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۸) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۸-۱)قلمرو موضوعي ……………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۸-۲ (قلمرو مكاني ………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۸-۳) قلمرو زماني …………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۹( روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ………………………………………………………………. ۴۹
۳-۱۰) ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۱۱( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………. ۵۰
۳-۱۲) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………… ۵۰
فصل چهارم:یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۴-۲) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش …………………………………………………………………… ۵۲
۴-۳)يافته هاي توصیفی …………………………………………………………………………………….. ۵۲
۴-۳-۱)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ……………………………………………………… ۵۲
۴-۳-۱۱-) اهم فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری ………………………………………………… ۵۳
۴-۳-۱۲-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش ……………………………………………………… ۵۳
۴-۳-۱۳-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. ۵۴
۴-۳-۱۴-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. ۵۴
۴-۳-۲) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی …………………………………………………………. ۵۵
۴-۴)يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۴-۱)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۴-۴-۲) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۴-۳)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۴-۴) ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. 63
4-4-4-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE …………………………………………… 64
4-4-5)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي EFE ………………………………………………………. 64
4-4-5-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ……………………………………………… ۶۶
۴-۴-۶)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. ۶۸
۴-۵)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………………… ۷۰
فصل پنجم: نتایج تحقیق
۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۵-۲) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷۳
۵-۳) نتایج ویافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷۴
۵-۳-۱) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۴
۵-۳-۲) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. ۷۴
۵-۳-۳) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. ۷۴
۵-۳-۴) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۴
۵-۳-۵) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… ۷۵
۵-۳-۶) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. ۷۵
۵-۳-۷) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. ۷۵
۵-۳-۸) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. ۷۶
۵-۳-۹) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… ۷۶
۵-۳-۹-۱) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. 76
5-3-9-2) استراتژی های رقابتی ST ……………………………………………………………. 76
5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. 77
5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT ………………………………………………………….. 77
5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… ۷۷
۵-۳-۱۱) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. ۷۸
۵-۴)
محدودیت هاي پژوهش …………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۵) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۶) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۷) پیشنهادات براي پژوهش های آتی …………………………………………………………………… ۸۰

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهحق مالکیت، منافع عمومی، قانون مدنی

فهرست منابع و مآخذ
فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… ۸۲
فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۸۶
پیوستها و محاسبات
پیوست ۱ ………………………………………………………………………………………………… ۸۸
پیوست ۲ ………………………………………………………………………………………………… ۹۰
پیوست ۳ ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱
پیوست ۴ ………………………………………………………………………………………………… ۹۲
محاسبات …………………………………………………………………………………………. ۹۳
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۹۸

عنوانصفحه

شكل۱-۱: الگوي تفكر استراتژيك …………………………………………………………………………………….۱۵
شكل۱-۲:موانع اساسي پياده سازي استراتژي در سازمانها …………………………………………………….. ۱۶
شکل ۱-۳: مدل مکتب طراحی ………………………………………………………………………………………….. ۱۹
شکل۲-۱:سهم اعتبارات پژوهشي كشورازتوليدناخالص داخلي دربخش دولتي ……………………..۳۳
شکل ۲-۲: تعدادمحققين به ازاي يك ميليون نفرجمعيت ……………………………………………………..۳۴
شکل۲-۳:نسبتتوليداتعلميبهتوليدناخالصمليدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه…….. ۳۶
شکل۲-۴:تعدادتوليدبهازايصدنفرنيرويتحقيقوتوسعهدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه ..۳۶
شکل۲-۵: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام ……………………………………….. ۴۰
شکل ۳-۱:مدل تدوين برنامه استراتژيك حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………….. ۴۵
شکل۳-۲:تحلیل ماتريسSWOT…………………………………………………………………………….. 47
شکل ۳-۳:الگويتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………………. ۵۰
شکل۴-۱:مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانسها …………………………………………………. ۵۶
شکل ۴-۲:تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه ……………………………………………………………………… ۵۶
شکل۴-۳: تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمیپژوهشی دانشگاه ارومیه …………………………. ۵۷
شکل ۴-۴: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده ……………………………… ۵۷
شکل ۴-۵:آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه ………………………………………………………………………. ۵۸
شکل۴-۶:آمار اختراعات ثبت شده ازسال

دیدگاهتان را بنویسید