دانلود پایان نامه

عملکرد کمی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در سال ۹۲
ردیف
عنوان
تعداد
۱
کل مقالات چاپ شده در مجلات
۸۹۸
۲
کل مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایشها
۱۱۹۲
۳
کل کتب تالیفی و ترجمه ای
۲۸
۴
تعداد اختراعات اعضای هیات علمی
۶
۵
تعداد طرح های مصوب دانشگاه
۳۸
۶
تعداد طرح های خاتمه یافته دانشگاه
۵۰
۷
تعداد طرح های خارج از دانشگاه
۶۱
۸
تعداد افراد شرکت کننده در کنفرانسهای خارج از کشور
۱۳
۹
تعداد افراد شرکت کننده در کنفرانسهای داخلی
۳۸
۱۰
تعداد افراد شرکت کننده در دوره فرصت مطالعاتی
۲
۱۷
تعداد مجلات دانشگاه ارومیه
۱۴
۱۸
تعداد کتاب کاغذی چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه
۴
۱۹
تعداد کتاب الکترونیکی
۸
۲۰
تعداد مقالات ISI
(2013)375

جدول۴-۲ : آمار مقالات چاپ و ارائه شده درمجلات، همایش ها ومیزان طرح های درون دانشگاهی
ردیف
دانشکده
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
مقالات ارائه شده در همایش ها
طرحهای درون دانشگاهی
۱
ادبیات و علوم انسانی
۸۲
۸۰
۳
۲
دامپزشکی
۱۱۴
۱۴۰
۸
۳
علوم
۱۴۰
۱۷۵
۱۱
۴
فنی
۸۵
۱۱۲
۴
۵
کشاورزی
۲۰۰
۵۱۵
۷
۶
منابع طبیعی
۳۰
۲۵
۲
۷
هنر
۲
۸

۸
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
۳۳
۵
۳
۹
اقتصاد
۳۸
۲۵

۱۰
تربیت بدنی
۴۰
۴۱

شکل ۴-۱: مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانسها

شکل ۴-۲: تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه

شکل ۴-۳ تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه ارومیه

شکل ۴-۴: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوعاجرت المثل

شکل۴-۵: آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه

شکل ۴-۶ : آمار اختراعات ثبت شده ازسال ۸۷ در دانشگاه ارومیه

شکل ۴-۷: توزیع اعضای هیات علمی در دانشکده ها ومراکز

شکل ۴-۸: وضعیت رتبه علمی کارکنان هیات علمی دانشگاه ارومیه

توجه به شکل ۴-۸ ملاحظه میگردد ازمجموع ۴۵۹ عضو هیات علمی دانشگاه شاغل در ۵۱ گروه آموزشی وپژوهشی %۹استاد ۲۳% دانشیار۵۷%استاد یارو۱۱%مربی می باشند
۴-۴) يافته هاي پژوهش
در این بخش از فصل به گزارش یافتههای استنباطی پژوهش به شرح ذیل پرداخته میشود.

۴-۴-۱) بیانیه ارزش
در راستای تحقق اهداف پژوهش پس از برگزاری جلساتی با برخی کارشناسان صاحب نظر ، بررسی اسناد بالا دستی ،سند چشم انداز ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور ومطالعه برنامه های راهبردی برخی سازمان ها ودانشگاه های داخلی وخارجی به تحلیل واستخراج بیانیه ارزش به شرح ذیل ومطابق نمودار اقدام گردید.
حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در راستای ایفای نقش ومسئولیت خود ،رشد وتعالی تقوی وفضائل انسانی، ارتقای جایگاه علمی وپژوهشی دانشگاه ، تولید دانش وفناوری جهت برآورده کردن نیازهای جامعه، احترام به حقوق مالکیت معنوی همسو با سیاست های کلان کشور در سطح جهانی را وظیفه خود می داند.

شکل ۴-۹: بیانیه ارزش حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه

۴-۴-۲) بیانیه رسالت
در راستای تحقق اهداف پژوهش پس از برگزاری جلساتی با برخی کارشناسان صاحب نظر، بررسی اسناد بالا دستی، سند چشم انداز ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور ومطالعه برنامه های راهبردی برخی
سازمانها ودانشگاههای داخلی وخارجی به تحلیل واستخراج بیانیه رسالت مطابق نمودار ذیل اقدام گردید.

دیدگاهتان را بنویسید