دانلود پایان نامه

گندمکاران مورد مطالعه بر اساس رابطه ۱-۴ محاسبه شد ( وزن اختصاص داده شده بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد شده است).

HC = Wa Xna + Wb Xnb + Wc Xnc + Wd Xnd + We Xne
HC = 0.28 Xna + 0.27Xnb + 0.05 Xnc + 0.22 Xnd + 0.18 Xne
HC = شاخص سرمایه انسانی b = سابقه کشاورزی
W = وزن هر مؤلفه c =تعداد شرکت درکلاس های آموزشی-ترویجی
Xn = مقدار نرمال شده متغیر d = سطح سلامت
a = سطح تحصیلات e = مهارتهای فنی- زراعی گندمکاران

رابطه ۱-۴ فرمول شاخص سرمایه انسانی
نتایج بررسی شاخص سرمایه انسانی پاسخگویان در جدول ۲۰-۴ آمده است. همانطور که مشاهده می شود، میانگین سرمایه انسانی پاسخگویان ۵۹/۰ است. با توجه به دامنه امتیازی و میانگین محاسبه شده میتوان گفت که سرمایه انسانی پاسخگویان تقریبأ در حد متوسط می باشد.
جدول ۲۰-۴ سرمایه انسانی گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
شاخص سرمایه انسانی
۵۹/۰
۲۱/۰
۰
۱
* دامنه شاخص بین ۰ و ۱ متغیر است.
نتایج بررسی سطح بندی سرمایه انسانی گندمکاران نشان می دهد که بیش از نیمی از گندمکاران (۵/۶۴ درصد) سرمایه انسانی خوب و عالی دارند.
جدول ۲۱-۴ سطح بندی سرمایه انسانی گندمکاران
سرمایه انسانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
۶۶
۲/۲۴
۲/۲۴
متوسط
۳۱
۴/۱۱
۵/۳۵
خوب
۹۶
۲/۳۵
۷/۷۰
عالی
۸۰
۳/۲۹
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۲-۱۲-۲-۴ سرمایه فیزیکی
شاخص سرمایه فیزیکی حاصل جمع ارزش منزل مسکونی، خودرو سواری، خودرو سنگین، موتورسیکلت، تراکتور، کمباین و سایر ادوات کشاورزی کشاورزان به ریال است. نتایج جدول ۲۲-۴ نشان می دهد که میانگین سرمایه فیزیکی پاسخگویان ۲۰۸۲ میلیون ریال می باشد.
جدول ۲۲-۴ سرمایه فیزیکی گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
شاخصسرمایه فیزیکی (میلیون ریال)
۲۰۸۲
۳۰۲۳
۱۰
۱۳۸۰۰

همچنین نتایج بررسی سطح بندی سرمایه فیزیکی گندمکاران نشان می دهد که بیش از نیمی از گندمکاران (۴/۶۳ درصد) روی هم رفته سرمایه فیزیکی ضعیف تا متوسط دارند و ۶/۳۶ درصد آنان سرمایه فیزیکی خوب و عالی دارند (۲۳-۴).
جدول ۲۳-۴ سطح بندی سرمایه فیزیکی گندمکاران
سرمایه فیزیکی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
۲۵
۲/۹
۲/۹
متوسط
۱۴۸
۲/۵۴
۴/۶۳
خوب
۴۷
۲/۱۷
۶/۸۰
عالی
۵۳
۴/۱۹
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۳-۱۲-۲-۴ سرمایه طبیعی
سرمایه طبیعی گندمکاران شامل میزان مالکیت زمین زراعی و دسترسی به آب است. نحوه محاسبه شاخص سرمایه طبیعی در ادامه آورده شده است.

۱-۳-۱۲-۲-۴ میزان مالکیت زمین زراعی
بر اساس یافته های جدول ۲۴-۴، میانگین میزان مالکیت زمین زراعی برای هر گندمکار حدود ۲۲ هکتار میباشد. حداقل میزان زمین گندمکاران ۲ هکتار و حداکثر ۷۰ هکتار است (جدول ۲۴-۴).
جدول ۲۴-۴ میزان مالکیت زمین زراعی گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
میزان مالکیت زمین زراعی (هکتار)
۹/۲۱
۶۷/۱۳
۲
۷۰

نتایج بررسی سطح بندی میزان مالکیت اراضی گندمکاران نشان می دهد که۶/۵۴ درصد گندمکاران روی هم رفته میزان مالکیت اراضی کم تا متوسط دارند و ۴/۴۵ درصد آنان روی هم رفته، مالکیت اراضی زیاد و بسیار زیاد دارند (۲۵-۴).

مطلب مشابه :  تحقیق دربارهديني، دانش‌جويان، نوگروي

جدول ۲۵-۴ سطح بندی میزان مالکیت اراضی گندمکاران
مالکیت زمین زراعی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کم
۳۴
۵/۱۲
۵/۱۲
متوسط
۱۱۵
۱/۴۲
۶/۵۴
زیاد
۳۳
۱/۱۲
۷/۶۶
بسیار زیاد
۹۱
۳/۳۳
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۲-۳-۱۲-۲-۴ دسترسی به آب
نتایج بررسی دسترسی به آب در میان پاسخگویان نشان می دهد که میانگین دسترسی به آب پس از نرمال سازی ۹۳/۰ است که با توجه به دامنه امتیازی آن می توان گفت که دسترسی به آب گندمکاران کمتر از حد متوسط است (جدول ۲۶-۴).
جدول ۲۶-۴ دسترسی به آب گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
دسترسی به آب
۲۸/۰
۱۹/۰
۰
۱
*دامنه شاخص بین ۰ و ۱ است.
نتایج بررسی سطح بندی دسترسی به آب گندمکاران نشان می دهد که ۳/۵۵ درصد گندمکاران روی هم رفته دسترسی به آب ضعیف تا متوسط دارند و ۷/۴۴ درصد دیگر روی هم رفته دسترسی به آب خوب و عالی دارند (۲۷-۴).
جدول ۲۷-۴ سطح بندی دسترسی به آب گندمکاران
دسترسی به آب
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
۳۸
۹/۱۳
۹/۱۳
متوسط
۱۱۳
۴/۴۱
۳/۵۵
خوب
۷۳
۸/۲۶
۱/۸۲
عالی
۴۹
۹/۱۷
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۳-۳-۱۲-۲-۴ شاخص سرمایه طبیعی
شاخص سرمایه طبیعی گندمکاران بر اساس رابطه ۲-۴ محاسبه شده است.
NC = Wa Xna + Wb Xnb
NC = 0.50 Xna + 0.50 Xnb
NC = شاخص سرمایه طبیعی a = میزان مالکیت زمین زراعی
W = وزن هر مؤلفه b = دسترسی به آب
Xn = مقدار نرمال شده متغیر

رابطه ۲-۴ فرمول شاخص سرمایه طبیعی

نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین شاخص سرمایه طبیعی پاسخگویان ۲۹/۰ است و نشان دهنده این است که سرمایه طبیعی گندمکاران پایین می باشد (جدول۲۸-۴).

جدول۲۸-۴ سرمایه طبیعی گندمکاران

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
شاخص سرمایه طبیعی
۲۹/۰
۲۰/۰
۰
۱

*دامنه شاخص بین ۰ و ۱ است
.

نتایج بررسی سطح بندی سرمایه طبیعی نشان می دهد که حدود ۵۵ درصد گندمکاران سرمایه طبیعی ضعیف و متوسط دارند و ۴۵ درصد آنان سرمایه طبیعی خوب و عالی دارند (۲۹-۴).
جدول ۲۹-۴ سطح بندی سرمایه طبیعی گندمکاران
سرمایه طبیعی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
۳۵
۸/۱۲
۸/۱۲
متوسط
۱۱۵
۱/۴۲
۹/۵۴
خوب
۸۳
۴/۳۰
۳/۸۵
عالی
۴۰
۷/۱۴
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۴-۱۲-۲-۴ سرمایه مالی
شاخص سرمایه مالی حاصل جمع درآمد زراعی، درآمد باغی، درآمد غیر کشاورزی، غرامت دریافتی از بیمه، مقرری دریافتی از نهادهای حمایتی، میزان یارانه دریافتی و ارزش واحدهای دامی گندمکاران به ریال می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سرمایه مالی در بین کل گندمکاران ۹۰۸ میلیون ریال است. حداقل سرمایه در بین آن ها ۲۱ میلیون ریال و حداکثر آن ۶۷۶۴ میلیون ریال می باشد (جدول ۳۰-۴).
جدول ۳۰-۴ سرمایه مالی گندمکاران

مطلب مشابه :  اجرت المثل

میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
شاخص سرمایه مالی(میلیون ریال)
۹۰۸
۵۷۸
۲۱
۶۷۶۴

نتایج بررسی سطح بندی سرمایه مالی نشان می دهد که حدود ۵۸ درصد گندمکاران سرمایه مالی ضعیف و متوسط دارند و ۴۲ درصد آنان نیز سرمایه مالی خوب و عالی دارند (۳۱-۴).
جدول ۳۱-۴ سطح بندی سرمایه مالی گندمکاران
سرمایه مالی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
ضعیف
۲۳
۴/۸
۴/۸
متوسط
۱۳۳
۷/۴۸
۹۱/۵۷
خوب
۸۹
۶/۳۲
۷/۸۹
عالی
۲۸
۳/۱۰
۱۰۰
مجموع
۲۷۳
۱۰۰

۵-۱۲-۲-۴ سرمایه اجتماعی
نتایج بررسی سرمایه اجتماعی گندمکاران، شامل تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی، مؤلفه های پیوند، پل و ارتباط و در نهایت نحوه محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی در ادامه آورده شده است.

۱-۵-۱۲-۲-۴ تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی
نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین کل گندمکاران، ۱/۲۳ درصد آن ها در هیچ گروهی عضویت ندارند و حدود ۵۰ درصد آنان در یک تشکل که غالبأ بسیج بود، عضویت داشته اند (جدول ۳۲-۴).
جدول۳۲-۴ تعداد عضویت گندمکاران در گروه های اجتماعی- سیاسی
تعداد عضویت در گروه های اجتماعی- سیاسی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
هیچ
۶۳
۱/۲۳
۱/۲۳
۱ تشکل
۱۳۰
۶/۴۷
۷/۷۰
۲ تشکل
۷۰
۶/۲۵
۳/۹۶
۳ تشکل
۱۰
۷/۳
۱۰۰
جمع
۲۷۳
۱۰۰

میانگین: ۳۷/۰ انحراف معیار : ۲۶/۰ کمینه : ۰ بیشینه : ۱

۲-۵-۱۲-۲-۴مؤلفه پیوند سرمایه اجتماعی
جدول ۳۳-۴ به بررسی پیوند میان گندمکاران پرداخته است. نتایج این جدول نشان می دهد که «کمک اهالی روستا به فرد در زمان بروز مشکل در مزرعه وی» بیشترین میانگین و « قبول ضمانت مالی(مثلأ وام) برای دوستان و آشنایان» کمترین میانگین را دارد. همچنین نتایج این جدول نشان می دهد که میانگین مؤلفه پیوند ۳۵/۳ است که با توجه به دامنه آن می توان گفت این مؤلفه در میان گندمکاران مورد مطالعه بالا است (جدول ۳۳-۴).

جدول ۳۳-۴ توزیع فراوانی مؤلفه پیوند سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران
گویه
اصلأ
بسیار کم
کم
تاحدودی
زیاد
بسیارزیاد
میانگین رتبه ای*

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

در زمان بروز مشکل در مزرعه، اهالی روستا به من کمک می کنند.
۳
۱/۱
۶
۲/۲
۱۴
۱/۵
۳۸
۹/۱۳
۱۶۷
۲/۶۱
۴۵
۵/۱۶
۸۱/۳
درمراسم هایی نظیر نماز جماعت و یا جشن های مذهبی و غیره شرکت می کنم.
۰
۰
۳
۱/۱
۷
۶/۲
۱۰۸
۶/۳۹
۸۳
۴/۳۰
۷۲
۴/۲۶
۷۸/۳
در مراسم شادی و عزاداری اهالی روستا شرکت می کنم.
۰
۰
۰
۰
۳۰
۱۱
۸۸
۲/۳۲
۷۵
۵/۲۷
۸۰
۳/۲۹
۷۵/۳
در جلسات مضیف بزرگان قبیله و سادات شرکت می کنم.
۰
۰
۰
۰
۱۹
۷
۱۳۱
۴۸
۹۳
۱/۳۴
۳۰
۱۱
۴۹/۳
در عملیات کاشت تا برداشت، دیگر روستاییان به من کمک می کنند.
۲۲
۱/۸
۸
۹/۲
۲۰
۳/۷
۵۶
۵/۲۰
۱۲۲
۷/۴۴
۴۵
۵/۱۶
۴۰/۳
با اطمینان خاطر به دوستان و آشنایان پول و ادوات کشاورزی قرض می دهم.
۴
۵/۱
۲۳
۴/۸
۲۵
۲/۹
۱۳۱
۴۸
۴۹
۹/۱۷
۴۱
۱۵
۱۸/۳
با کشاورزان روستای خود در مسائل مربوط به کشاورزی مشورت می کنم.
۳۱
۴/۱۱
۱
۴/۰
۲۱
۷/۷
۱۱۹
۶/۴۳
۶۴
۴/۲۳
۳۷
۶/۱۳
۰۸/۳
به همسایه ها در صورت نیاز،کمک می کنم.
۱۳
۸/۴
۲۲
۱/۸
۴۴
۱/۱۶
۱۰۷
۲/۳۹
۵۹
۶/۲۱
۲۸
۳/۱۰
۹۶/۳
اگر شرایط آن را داشته باشم ضمانت مالی(مثلأ وام) برای دوستان و آشنایان را قبول می کنم.
۴۳
۸/۱۵
۴
۵/۱
۴۰
۷/۱۴
۱۱۳
۴/۱۴
۴۵
۵/۱۶
۲۸
۳/۱۰
۷۲/۲
میانگین: ۳۵/۳ انحراف معیار: ۷۰/۰ کمینه: ۴۴/۱ بیشینه: ۵
*مقیاس سنجش متغیرها بین ۰ تا ۵ بوده است (۰= اصلأ و ۵= بسیار زیاد).

مطلب مشابه :  منابع تحقیق با موضوعامام صادق

۳-۵-۱۲-۲-۴مؤلفه پل ارتباطی سرمایه اجتماعی

در مورد مؤلفه ارتباط جدول ۳۴-۴ آورده شده است که بر اساس یافته های این جدول، « ارتباط با کارشناسان جهاد کشاورزی» بالاترین میانگین را دارد. همچنین با توجه به میانگین کل (۴۵/۲) می توان گفت مؤلفه پل ارتباطی در میان گندمکاران در حد متوسط می باشد.

جدول ۳۴-۴ توزیع فراوانی مؤلفه پل ارتباطی سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران
گویه
اصلأ
بسیار کم
کم
تاحدودی
زیاد
بسیارزیاد
میانگین رتبه ای*

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
رتبه ای*
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

با کارشناسان جهاد کشاورزی در ارتباط هستم.
۱۴
۱/۵
۹
۳/۳
۹۹
۳/۳۶
۷۸
۶/۲۸
۶۵
۸/۲۳
۸
۹/۲
۷۱/۲
با مروجان کشاورزی ملاقات می کنم.
۲۵
۲/۹
۱۳
۸/۴
۷۷
۲/۲۸
۱۲۲
۷/۴۴
۳۴
۵/۱۲
۲
۷/۰
۴۹/۲
با کشاورزان روستاهای دیگر در مسائل مربوط به کشاورزی مشورت می کنم.
۴۹
۹/۱۷
۲۶
۵/۹
۳۵
۸/۱۲
۸۸
۲/۳۲
۷۵
۵/۲۷
۰
۰
۴۲/۲
با فروشندگان نهاده ها و تجهیزات کشاورزی ارتباط دارم.
۱۶
۹/۵
۴۰
۷/۱۴
۱۲۹
۳/۴۷
۵۹
۶/۲۱
۲۴
۸/۸
۵
۸/۱
۱۸/۲
میانگین: ۴۵/۲ انحراف معیار: ۸۳/۰ کمینه: ۰ بیشینه: ۵۰/۴
*مقیاس سنجش متغیرها بین ۰ تا ۵ بوده است (۰= اصلأ و ۵= بسیار زیاد).

۴-۵-۱۲-۲-۴شاخص سرمایه اجتماعی
شاخص سرمایه اجتماعی بر اساس رابطه ۳-۴ محاسبه شده است.
SC = WaXna + Wb Xnb + Wc Xnc
SC = .001 Xna + 0.30 Xnb + 0.37 Xnc
SC =

دیدگاهتان را بنویسید