زندگی
25/91
93/91
**14/
08/0
10/-
01/-
05/-
**29/-
**21/-
*13/-
**17/-
**24/-
1
* 05/0 P **01/0P
نتایج جدول شماره (4-1) ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که چندین متغیر باهم دیگر همبستگی معناداری دارندکه همبستگی شان از 01/- تا 88/0متغیر است. بر اساس جدول 4-1 اضطراب و سلامت روان بالاترین همبستگی را در بین متغیر های پژوهش داشته اند.
4-3 تحلیل داده ها
برای آزمون فرضیه های یک تا شش پژوهش، از روش همبستگی گشتاوری پیرسون پس از بر قرار بودن پیش فرض های این آزمون استفاده شد و علاوه بر این از اندازه اثر نیز به منظور میزان حضور این پدیده در جامعه مورد پژوهش به روش اشمیت و هانتز به سبب رابطه ای بودن بهره گرفته شد. که در جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه ی ابعاد پنجگانه شخصيتي و استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان ارائه شده است.
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه ابعاد شخصيتي واسترس تجربه شده با سلامت رواني معلمان
نام متغیرها
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معناداری
اندازه اثر
روان رنجور خویی
380
0/624-
0/000
0/74
انعطاف پذیری
380
0/05
0/286

برون گرایی
380
0/405
0/000
0/43
دلپذیر بودن
380
0/322
0/000
0/322
مسئولیت پذیر بودن
380
0/354
0/000
0/37
استرس تجربه شده
380
0/245-
0/000
0/25
بررسی نتایج جدول (4-2) حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بعد شخصيتي روان رنجور و استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان نشان می دهد که این میزان همبستگی از نظر آماری با احتمال 99 درصد معنادار می باشند و از آنجا که علامت ضریب همبستگی منفی است نوع رابطه معکوس می باشد. یعنی هر چه روان رنجوری و استرس تجربه شده معلمان افزایش یابد سلامت روان آنان کاهش می یابد. . علاوه بر این بر اساس فرمول اندازه اثر بهترین برآورد از رابطه مورد نظر در جامعه بین متغیر روان رنجوری و سلامت رواني برابر 74/0 است که مطابق جدول تفسیر کوهن در حد زیاد ارزیابی می شود0یعنی میزان حضور این رابطه درجامعه مورد بررسی زیاد است و این بدین معنا است که با اطمینان بیشتری عمل تعمیم از نمونه به جامعه صورت می گیرد و اندازه اثر استرس تجربه شده 0/25 است که مطابق جدول تفسیر کوهن کم ارزیابی می شود.
بررسی نتایج جدول (4-2) حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بعد شخصيتي انعطاف پذيری و سلامت رواني معلمان نشان می دهد که این میزان همبستگی در سطح 0/05 از نظر آماری معنادار نمی باشد
بر اساس جدول (4-2) ضریب همبستگی بین متغیر برونگرايي با سلامت رواني (405/0r=) ، بین متغیر دلپذير بودن با سلامت رواني (322/0r=) و بعد شخصيتي مسئوليت پذيري و سلامت رواني معلمان (0/354) رابطه ی معناداری وجود دارد. یعنی هر چه شخصیت افراد برونگراتر، دلپذیرتر و مسئولیت پذیرتر باشد از سلامت روانی بیشتری برخوردار می شوند.
فرضیه 7. عامل های شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات سلامت روانی دارند.
برای آزمون این فرض پژوهشی از رگرسیون چند متغیری که اجازه میدهد نمره یک فرد در یک متغیر را بر اساس نمرههای او در چندین متغیر دیگر پیشبینی شود بهره گرفته شد. بدین ترتیب که از رگرسیون به روش هم زمان برای آگاهی کلی از نحوه عملکرد متغیر ها استفاده شد و بعد از آن از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای گزینش بهترین پیش بینی کننده های سلامت روان و حذف متغیر های زاید بهره گرفته شد. در پایین در جدول4-3. خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل به روش هم زمان ارائه می گردد.
جدول4-3 خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل
شاخص
روش
R
R2
R2تعديل شده
R2
F
F
df1
df2
سطح معناداري
هم زمان
64/0
41/0
41/0
41/0
92/44
92/44
6
373
000/0
نسبت F و سطح معناداري آن بيانگر اثر معنادار متغيرها در معادله رگرسيون است. در اين مرحله اثر رگرسيون 92/44 = F بدست آمد که در سطح 1% با درجه آزادي (373 و 6) معنادار ميباشد و R2 محاسبه شده براساس اين شش متغير41/0 است يعني اين شش متغيرباهم 41% از واريانس متغير سلامت روان را تبيين ميکنند. حال معناداری ضرایب هر متغیر در جدول 4-4مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول 4-4ضرايب حاصل از رگرسيون به روش همزمان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت روان
مدل
ضرايب استاندارد
نشده
ضرايب استاندارد شده
t
سطح معناداري
b
خطاي استاندارد
Beta
همزمان
(ثابت)
77/3
88/.5
استرس
02/0-
005/0
17/-
45/4
000/0
روان آزرد گی
87/-
08/0
53/-
32/10
000/0
برونگرایی
16/0
08/0
09/
01/2
04/0
انعطاف پذیری
13/0
10/0
05/0
30/1
19/0
موافق بودن
05/0
11/0
02/
49/
02/0
مسولیت پذیر بودن
001/
090/
001/
010/
031/0
نتايج جدول 4-3 نشان ميدهد که متغيرهای استرس ، روان آزردگی ، برونگرایی، موافق بودن و مسئولیت پذیر بودن پيشبين کنندههاي معنادار سلامت روان هستند. ميتوان گفت قويترين متغير پيشبين سلامت روان ، روان آزردگی ميباشد که تقريبا 28% از واريانس سلامت روانی را تبيين ميکند. و نیز روان آزردگی و استرس رابطه منفی با سلامت روان و بقیه متغیر های پیش بین با آن رابطه مستقیم دارند . حال به منظور بررسی بهترین پیش بینی کننده ها از روش تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام که نتایج آن در جدول 4-5 آمده ارائه می گردد.
جدول4-5.خلاصه نتايج تحليل هاي رگرسيون گام به گام متغيرهاي پیش بینی کننده سلامت روان(مقدار واريانس تبيين شده و معناداري مدل)
متغيرهاي وارد شده در هر مرتبه
R
R2
R2
تعديل شده
خطاي معيار برآورد
F
df1
df2
سطح معناداري
روان آزردگی
61/0
37/0
37/0
53/9
46/226
1
378
000/0
روان آزردگی و استرس
63/0
04/0
04/0
29/9
67/129
2
377
000/0
روان آزردگی و استرس و برونگرایی
64/0
41/0
41/0
23/9
52/89
3
376
00/0
P0/001 //P01/0 P05/0
جدول فوق نسبت F وترتیب ورود متغیرها و سطح معناداري متغیر های پژوهش را در سطوح 05/0تا 001/0نشان مي دهد. با عنایت به جدول 4-4 متغیر روان آزردگی به علت داشت همبستگی صفرمرتبه بالا اولین متغیری است که وارد تحلیل شد و با توجه به مقادير R2 تعديل شده، مي توان گفت روان آزردگی توانسته است 37 % از واريانس متغير سلامت روان را تبیین کند، استرس در گام دوم وارد معادله شد و همراه متغیر روان آزردگی توانست 40 درصد از واریانس متغیر سلامت روان را تبیین نماید ودر نهایت برونگرایی در مرتبه سوم وارد معادله شدند و توانست همراه دو متغیر روان آزردگی و استرس 41 درصد از واریانس را تبیین کند. و حال سهم هر يک از متغيرها در مدل در جدول 4-6ارائه می گردد.
جدول 4-6ضرايب حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت روان (معناداري متغيرهاي پيش بين)
مدل/ شاخص
ضرايب استاندارد
نشده
ضرايب استاندارد شده
t
سطح معناداري
B
خطاي استاندارد
Beta
1
(ثابت)
72/0
40/1
51/0
61/
روان آزردگی
00/1-
06/0
61/0-
04/15-
000/0
2
(ثابت)
59/-
40/1
42/-
67/0
روان آزردگی
96/0-
06/0-
58/0
60/14-
000/0
استرس
02/0-
005/0
18/0-
57/4-
000/0
3
(ثابت)
03/6
07/3
96/1
05/0
روان آزردگی
88/0-
07/0
53/0-
16/12-
000/0
استرس
02/0-
005/0
18/0-
57/4-
000/0
برونگرایی
18/0
07/0
10/0
42/2
01/0
نتايج جدول 4-5 نشان مي دهد که متغير روان آزردگی ، استرس و برونگرایی پيش بين کننده هاي معنادار سلامت روان هستند. مقادير بتا مربوط به متغیر روان آزردگی در تمامي موارد در مرحله سوم نسبت به مرتبه دوم و در مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول کاهش نشان دادند که اين کاهش بتا در متغير روان آزردگی بيش از متغيرهاي ديگر بود. کاهش معنادار بتا بيانگر نقش واسطه اي متغير مرتبه جديد در ارتباط بين متغير مرتبه قبل و متغير ملاک است (کوهن و کوهن، 1983؛ نقل از برزونسکي و کاک، 2000).
مقایسه نتایج روش همزمان و گام به گام نشان می دهد ، درست است که در هر دو روش متغیر های پیش بیین به یک مقدار(41 درصد) از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند اما در روش همزمان تعداد 5 متغیر ( روان آزردگی ، استرس، برونگرایی، موافق بودن و مسولیت پذیر بودن ) از 6 متغیر باهم توانستند این مقدار واریانس را تبیین کنند در حالی که در روش گام به گام تعداد 3 متعیر( روان آزردگی ، استرس و برونگرایی) از 6 متغیر به این مقدار تبیین رسیدند.
فرضیه8 . عوامل شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات مؤلفه های چهارگانه سلامت روانی(جسمانی، اضطراب،اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی) دارند.
این فرضیه پژوهشی در قالب چهار زیر فرضیه در پایین ارائه می گردد.
زیر فرضیه اول:عوامل شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات علایم جسمانی سلامت روانی دارد.
برای آزمون این فرض پژوهشی نیز از رگرسیون چند متغیری بهره گرفته شد. بدین ترتیب که از رگرسیون به روش هم زمان برای آگاهی کلی از نحوه عملکرد متغیر ها استفاده شد و بعد از آن از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای گزینش بهترین پیش بینی کننده های سلامت روان و حذف متغیر های زاید بهره گرفته شد. در پایین در جدول4-6 خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل به روش هم زمان ارائه می گردد.
جدول4-7خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل
شاخص
روش
R
R2
R2تعديل شده
R2
F
F
df1
df2
سطح معناداري
هم زمان
53/0
28/0
27/0
28/0
38/24
38/24
6
373
000/0
نسبت F و سطح معناداري بيانگر اثر معنادار متغيرها در معادله رگرسيون است. در اين مرحله اثر رگرسيون 38/24 = F بدست آمد که در سطح 01/0 با درجه آزادي(373 و 6) معنادار ميباشد و R2 محاسبه شده براساس اين شش متغير28/0 است يعني اين شش متغيرباهم 28% از واريانس متغير بعد جسمانی سلامت روان را تبيين ميکنند. حال معناداری ضرایب هر متغیر در جدول 4-8 مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول 4-8 ضرايب حاصل از رگرسيون به روش ورود متغيرهاي پيش بيني کننده بعد جسمانی سلامت روان
مدل
ضرايب استاندارد
نشده
ضرايب استاندارد شده
t
سطح معناداري
b
خطاي استاندارد
Beta
همزمان
(ثابت)
44/3-
08/2
65/1-
09/0
استرس
008/0
002/0
19/0
26/4
000/0
روان آزرد گی
26/0
03/0
50/0
81/8
000/0
برونگرایی
009/-
02/0
01/-
32/-
75/0
انعطاف پذیری
03/0
03/0
04/0
89/0
37/0
موافق بودن
06/0
04/0
08/0
51/1
13/0
مسولیت پذیر بودن
01/0
03/0
02/0
36/0
71/0
نتايج جدول 4-7 نشان ميدهد که متغيرهای استرس ، روان آزردگی پيشبين کنندههاي معنادار بعد جسمانی سلامت روان هستند. ميتوان گفت قويترين متغيرهاي پيشبين بعد جسمانی سلامت روان ، روان آزردگی ميباشند که تقريبا 25% از واريانس سلامت روانی را تبيين ميکنند. و نیز استرس رابطه مثبت با بعد جسمانی سلامت روان و بقیه متغیر های پیش بین با آن رابطه معنا داری ندارند . حال به منظور بررسی بهترین پیش بینی کننده ها از روش تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام که نتایج آن در جدول 4-9 آمده ارائه می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *