دانلود پایان نامه

اتاق شود) اضافه می شود تاظرفیت فن کوئل بدست آید. انتخاب ان نیز از طریق کاتالوگ های شرکت سازنده انجام می گردد .موتورهای فن کوئل اغلب دارای سه دور(سرعت) میباشد[۱۵]. نکته اینکه در هنگام محاسبه بار برودتی بایستی بار ناشی از موتور فن کوئل نیز به بار اتاق اضافه گردد.
فن کوئل ها دارای انواع مختلف هستند (شکل شماره ۲-)که شامل فن کوئل

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

پاسخی بگذارید