دانلود پایان نامه

انرژی مورداستفاده در سیستم های برودتی مشخص گردد.
در تحقیقی که توسط پروفسور زاهورل حق۱۶ در خصوص میزان مصرف انرژی بخش های مختلف یک سیستم برودتی ارائه نموده میزان مصرف انرژی هر یک از اجزای اصلی یک سیستم برودتی برای مصرف لحظه ای و مجموع انرژی مصرفی سالیانه مشخص شده که در شکل (۲)نشان داده می شود.

شکل (۲-۱۴) میزان مصرف انرژی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مختلط،، هیدرودینامیک، آورد:، (۳-۲۵)

پاسخی بگذارید