دانلود پایان نامه

صرفه‌جویی انرژی بررسی کند[۲۵].
همچنین می‌توان با دادن ورودی‌های مناسب شامل قیمت مصالح، انرژی و نگهداری تعمیرات و پارامترهای متنوع دیگر و با استفاده از روشهای محاسبه هزینه‌ها در طول عمر یک واحد مسکونی با این نرم افزار به بررسی اثر اقتصادی صرفه‌جویی انرژی پرداخت[۲۵].
یکی دیگر از نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بارهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقاچاق کالا، قانون مجازات، اشخاص ثالث

پاسخی بگذارید