دانلود پایان نامه

مشکل کم آبی است و کولر آبی حداقل روزانه یک صد لیتر آب مصرف می نماید . بنابراین اگر از کولر آبی به مقدار قابل توجهی استفاده گردد یکی از عواقب آن مشکل کم آبی خواهد بود
کولر آبی بر اساس حجم هوادهی آنها بر حسب فوت مکعب در دقیقه مشخص می شوند . استانداردهای موجود عبارتند از ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۳۵۰۰،۴۰۰۰،۶۰۰۰،۷۰۰۰،۱۳۰۰۰ که بر اساس فضای مورد نظر

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

پاسخی بگذارید