دانلود پایان نامه

کرتهای مورد آزمایش شده (۲۰۱۰-۲۰۰۹) انجام شده است و هدف تنها نوترکیبی است که حداقل در یک گیاه غالب شده باشد، نشان داد که ۷ نوترکیبی مستقل CL/EM یا EM/EM پیش آمده است.

فصل سوم
مواد و روش‌ها

۳-۱- زمان و مکان تحقیق
در تابستان سال ۱۳۹۱، نمونه‌برداری‌هایی از مزارع جالیزی استان گلستان شامل شهرهای علی آباد

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع آب،، ‌پذیری، ۳-۵-، نمود[۱۰].

دیدگاهتان را بنویسید