دانلود پایان نامه

باشد. مانع دوم جهت شمال غربی به جنوب شرقی با ویژگی های جغرافیایی آشکار همبستگی معنیداری نداشت. دو روش مورد استفاده مکمل هستند و گسترش محدود جدایه WMV-EM را تایید می کنند. این رویکرد میتواند در مطالعات اپیدمیولوژی برای تعیین ساختار جمعیتهای ویروسی و شناسایی موانع جریان ژن مفید باشد.
لکوک و همکاران (۲۰۱۱)؛ جستجو برای عوامل درگیر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده

پاسخی بگذارید