No category

منبع تحقیق با موضوع موتیفهای، آمینواسیدی، ۴-۱-، cp

افزار MEGA5 استفاده شد. برای بررسی احتمال وقوع نوترکیبی از نرم‌افزار RDP3 و متد Bootscan استفاده شد. همچنین مقایسه شباهتها و تقاوتهای ناحیه cp جدایههای WMV در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی انجام گرفت و موتیفهای موجود در این ویروس بررسی گردید.

فصل چهارم
نتایج

۴-۱- نتایج آزمون الایزا
نتایج آزمون الایزا نشان داد که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *