دانلود پایان نامه

دقیقه با بافر شستشو (PBS-Tween) شسته شد.
۳- آنتی سرم WMV با بافر Blocking (5/1 گرم skim milk + 1 گرم PVP + ml50 washing buffer) به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ رقیق گردید و به میزان ۱۰۰ میکرولیتر درون هر چاهک ریخته شد و پلیت به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار گرفت.
۴- شستشوی پلیت با بافر شستشو (PBS-Tween) به طریق قبلی.
۵-

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد LT، (هیولینک،، احتماالا، بادیهای

پاسخی بگذارید