پایان نامه حقوق

موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم

آزادی کشتیرانی و پرواز در تنگه ها و تکالیف کشتی ها و حقوق دولت ساحلی

با توجه به جایگزینی عبور ترانزیتی به جای عبور بی ضرر برای کشورهای ساحلی، نتایجی به بار خواهد آمد به این شرح می توان اشاره گردد:

کشتی ها اعم از تجاری و جتگی از حق عبور ترانزیتی برخوردارند و زیر دریاییها ملزم به عبور از سطح آب و افراشتن پرچم های خود نیستند.

هواپیماها از حق عبور ترانزیتی برفضای تنگه برخوردارند.

کشورهای ساحلی تنگه به هیچ وجه، حق تعیین عبور ترانزیتی رابرای کشتیها، هواپیماها و زیر دریایی­ها ندارند.

ممانعت از (تهدید به استفاده از زور) به عنوان تعهد کشور صاحب پرچم تلقی شده است و دولت ساحلی در این زمینه حقی ندارد. مجاری دیپلماتیک، به عنوان مجرای حل قانون شکنیهای کشتیهای عبور ترانزیت و عدم توجه آنان به مقررات کشورهای ساحلی تعیین شده است اینک به لحاظ اهمیت تردد در تنگه های بین المللی، جنبه های مختلف آن را با توجه به حق عبور ترانزیتی کنوانسیون 1982، بررسی می شود.[1]

 

الف) کشتی های تجاری

حق عبور ترانزیتی از داخل تنگه های بین المللی و آبهای سرزمینی کشورهای در آن را دارند و ملزم اند قوانین و مقررات دولتهای ساحلی تنگه را در زمینه مسائل مختلف مربوط به بارگیری و تخلیه بار، مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی، مهاجرتی و پیشگیری از آلودگی دریا را رعایت کند؛ همچنین ملزم اند از مسیرهای تفکیک تردد تعیین شده عبور کند و دولت ساحلی نیز حق تعلیق عبور آنها را به هیچ وجه ندارد، ولی در صورت تخلف کشتی ها دولت ساحلی می تواند آن را فقط از مجاری دیپلماتیک پیگیری کند.

[1]. اردلان، مجله بندرودریا:32

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی