مکانیابی احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

0 Comments

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول

۱-۱-شرح و بیان مساله پژوهش…. ۵

۱-۲-سابقه و پیشینه ی پژوهش…. ۶

۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…. ۱۰

۱-۴-اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵- سوالات پژوهش…. ۱۱

۱-۶- فرضیه های پژوهش…. ۱۱

۱-۷- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۱

۱-۸-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۲

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

۱-۱۰-جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. ۱۳

۱-۱۱- محدودیتها و موانع تحقیق.. ۱۶

۱-۱۲- قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی تحقیق.. ۱۸

فصل دوم

۲-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۲- پیشینه ی تاریخی پارکینگ…. ۲۱

۲-۳- جای پارک… ۲۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۴- فضا – ساعت… ۲۲

۲-۵- جابجایی(واگردان) ۲۲

۲-۶-عرضه پارکینگ…. ۲۲

۲-۷ -تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۸-تعیین میزان تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۹-روابط مربوط به عرضه، کاربری و تقاضای پارکینگ…. ۲۳

۲-۱۰- استخراج میزان عرضه و تقاضای پارکینگ…. ۲۴

۲-۱۱- گروه ها و منافع متأثر از پارکینگ…. ۲۵

۲-۱۲- سطح توقف خودرو. ۲۵

۲-۱۳- حریم و استانداردهای فضای پارک… ۲۵

۲-۱۴- ترافیک…. ۲۶

۲-۱۵- عوامل تشکیل دهنده ترافیک…. ۲۶

۲-۱۶- مدیریت ترافیک…. ۲۷

۲-۱۷- تسهیلات ترافیک…. ۲۷

۲-۱۸- پارکینگ…. ۲۸

۲-۱۹- پارکینگ عمومی.. ۲۸

۲-۲۰- دسترسی به پارکینگ…. ۲۸

۲-۲۱-  برآورد پارکینگ لازم. ۳۰

۲-۲۲- مشکلات احداث پارکینگ…. ۳۰

۲-۲۳- اشباع پارکینگ…. ۳۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۲۴- محل پارکینگ…. .۳۲

۲-۲۵-تولید سفر. ۳۳

۲-۲۶- مطالعات مبدأ و مقصد. ۳۴

۲-۲۷- برنامه ریزی برای معلولین.. ۳۴

۲-۲۸- تقسیم بندی پارک حاشیه ای بر اساس مدت توقف…. ۳۷

۲-۲۹- استانداردهای خودرو. ۳۷

۲-۳۰-محدوده مورد مطالعه پارکینگ…. ۳۸

۲-۳۱-متوسط مدت زمان پارک : ۴۰

۲-۳۲- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارک حاشیه ای.. ۴۱

۲-۳۳-اهمیت احداث پارکینگهای طبقاتی.. ۴۲

۲-۳۴- مقایسه هزینه های ایجاد یک واحد پارکینگ…. ۴۳

۲-۳۵- شاخص های پارکینگ سلامت محور. ۴۳

۲-۳۶- شاخص های مکان یابی کاربری های شهری.. ۴۵

۲-۳۷- تأسیسات پارکینگ…. ۴۸

۲-۳۸- سایر فضاهای پارکینگ…. ۵۲

۲-۳۹-انواع پارکینگ…. ۵۲

۲-۴۰-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک… ۵۵

۲-۴۱- مشکلات احداث پارکینگ…. ۶۳

۲-۴۲- سازۀ پارکینگ…. ۶۳

۲-۴۳-مدیریت پارکینگ…. ۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۲-۴۴-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ…. ۶۶

۲-۴۵-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها ۶۸

۲-۴۶-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها ۷۰

۲-۴۷- مکانیابی.. ۷۱

۲-۴۸-مکان یابی پارکینگ…. ۷۱

۲-۴۹- اهمیت مکانیابی صحیح در استقرار پارکینگهای عمومی.. ۷۲

۲-۵۰- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ…. ۷۳

۲-۵۱- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. ۷۴

۲-۵۲- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری.. ۷۵

۲-۵۳- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل.. ۷۵

۲-۵۴-روش های مکان یابی پارکینگ…. ۷۶

۲-۵۵-نتیجه گیری.. ۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم

۳-۱- مقدمه. ۸۲

۳-۲- موقعیت  جغرافیایی  شهرستان  لاهیجان. ۸۲

۳-۳- موقعیت جغرافیایی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۴- موقعیت ارتباطی شهر لاهیجان. ۸۶

۳-۵- خصوصیات کلی آب و هوایی لاهیجان. ۸۷

۳-۶- درجه حرارت (دما) ۸۹

۳-۷- بارندگی.. ۹۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۳-۸- رطوبت… ۹۵

۳-۹- باد. ۹۶

۳-۱۰- زمین شناسی،توپو گرافی شهر لاهیجان. ۹۷

۳-۱۱-شیب وجهت توسعه ی شهر لاهیجان. ۹۹

۳-۱۲- منابع آب  درلاهیجان. ۱۰۲

۳-۱۳- سوانح طبیعی : ۱۰۴

۳-۱۴- پوشش گیاهی شهرلاهیجان. ۱۰۴

۳-۱۵-ویژگیهای جغرافیایی انسانی.. ۱۰۵

۳-۱۶- پیشینه تاریخی لاهیجان. ۱۱۲

۳-۱۷ – وجه تسمیه لاهیجان. ۱۱۳

۳-۱۸- مراکز مذهبی –تاریخی شهر. ۱۱۴

۳-۱۹- بناهای عمومی شهر. ۱۱۵

۳-۲۰- مراکز دیدنی.. ۱۱۵

۳-۲۱-  تأسیسات عمومی شهر لاهیجان. ۱۱۶

۳- ۲۲- محلات لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۳- اوضاع اقتصادی لاهیجان. ۱۱۸

۳-۲۴-نتیجه گیری.. ۱۲۱

فصل چهارم

۴-۱-مقدمه. ۱۲۳

۴-۲- آمار توصیفی پرسشنامه ها ۱۲۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         

۴-۳-نتیجه گیری.. ۱۴۷

فصل پنجم

۵-۱-مقدمه. ۱۵۱

۵-۲-مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با بهره گرفتن از GIS و مدل AHP.. 152

۵-۳- مشخصات کلی پارکینگ های موجود شهر لاهیجان. ۱۵۷

۵-۴-مکانیابی پارکینگ ها ی عمومی در شهر لاهیجان. ۱۵۸

۵-۵- وزن دهی به معیارها ۱۶۸

۵-۶-نتیجه گیری.. ۱۷۵

فصل ششم

۶-۱-بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۷

۶-۲- آزمون فرضیات پژوهش…. ۱۷۸

۶-۳-پاسخ به سوالات پژوهش…. ۱۸۲

۶-۴- ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۸۴

منابع و ماخذ.. ۱۸۸

پیوست الف…. ۱۹۵

پیوست ب… ۱۹۹

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *