نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

بطور کلی می توان تعهد را از نظر نتیجه در سه سطح و در دو مقوله فرد و سازمان مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرارداد و پیامدهای آن را نام برد.

 

2-18-1) تعهد کم یا ضعیف

سطوح پایین تعهد نه بای فرد و نه برای سازمان مطلوب است. در این حالت فواید حاصل از استمرار خدمات کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است. مزیت اولیه تعهد پایین افزایش خلاقیت کارکنان است. همچنین فرصتی برای افراد ناراضی فراهم می کند که محل سازگار تری را پیداکند. در برخی شرایط وجود افراد با تعهد سازمانی اندک، سبب می شود سازمان از قصور در موازین قانونی مصون بماند. نتایج بالقوه مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح پایین بر کارکنان و سازمان در زیر نشان داده شده است.

 

نتایج و پیامدهای احتمالی  بر کارکنان ناشی از تعهد پایین(کم)

 
نتایح مطلوب(مثبت) 
1- افزایش قوه ابتکار، خلاقیت و نوآوری

2- استفاده کارآمد ازنیروی انسانی

 
نتایج نامطلوب (منفی) 
1- پیشرفت و ارتقاء در مسیر شغلی

2- افزایش هزینه های ناشی از عیب جویی و در نتیجه بی ثباتی پرسنل با تعهدکمتر

3- احتمال کناره گیری و اخراج

4- تلاش برای ایجاد اختلال در تحقق اهداف

 
 

نتایج و پیامدهای احتمالی موثر بر سازمان ناشی از تعهد کم

 

2-18-2) تعهد متوسط

در خصوص سطوح متوسط تعهد می توان گفت که بطور کلی فواید آن بیشتر از عیبش می باشد. این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است. افراد قادرند خودرا با موازین رفتاری تطبیق دهند، تحت چنین شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است. درست است که این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر می شود در مشاغل خودپیشرفت نمی کنند، اما در مقابل سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح بالای تعهد در امان می مانند. نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح متوسط در کارکنان و سازمان در زیرنشان داده شده است.

نتایج موثر تعهد متوسط بر کارکنان
نتایح مطلوب(مثبت) 
افزایش احساس تعلق، امنیتف کامیابی، وفاداری، وظیفه شناسی، کسب هویت فردی و شخصیت مستقل از سازمان

نتایج نامطلوب (منفی)
1- احتمال محدود شدن فرصت پیشرفت و ارتقاء

2- ایجاداشکال در سازگار شدن فرد با تعهدات هم سطح خود

 

 

نتایج و پیامدهای احتمالی موثر بر سازمان ناشی از تعهد موثر

2-18-3) تعهدزیاد

در سطوح بالای تعهد، پیامدهای منفی نسبت به نتایج مثبت آن کمتر است. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنندو میزان تولید را افزایش دهند، اما آنها مجبور به تحمل محدودیتها در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند. در چنین وضعیتی شرایط سازمانی ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایت بخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیرقانونی وغیراخلاقی دست بزند. نتایج مطلوب و نامطلوب در سطح بالای تعهد در کارکنان و سازمان در زیر نشان داده شده است.

نتایج و پیامدهای احتمالی موثر بر کارکنان ناشی از تعهد بالا

 

 

 
نتایح مطلوب(مثبت) 
1- پیشرفت در مسیر شغلی و افزایش دریافتها

2- اعطای پاداش توسط سازمان به کارکنان متعهد

3- تعقیب مشتاقانه اهداف سازمان

نتایج نامطلوب (منفی)
1- خاموش ماندن قوه خلاقیت، رشد و ابتکار و فر صتهای تحرک

2- مقاومت دربرابر تغییر

3- فشار و تنش در روابط خانوادگی و اجتماعی

4- فقدان وحدت منافع

5- محدود شدن وقت و انرژی فرد به زندگی سازمان

 
نتایج موثر تعهد بالا بر کارکنان
نتایح مطلوب(مثبت) 
1- امنیت و ثبات نیروی کار

2- قبول درخواست سازمان به تولید بیشتر

3- سطح رقابت بیشتر و عملکرد شغلی بهتر

4- نیل به اهداف سازمانی

نتایج نامطلوب (منفی)
1- استفاده ناکارآمده از نیروی انسانی

2- فقدان انعطاف و ابتکار از سوی کارکنان

3-اطمینان و اعتماد کامل به خط مشی ها و رویه های گذشته                

4- مخالفت و تهدید از طرف همکاران

5- انجام فعالیتهای غیراخلاقی برای سازمان