دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: حقوق مالي جنين

«منظور از حقوق مالي حقوقي است كه متعلق آنها مال و حقوق مالي باشد؛ مانند حق مالكيت خانه و يا

حق مستاجر در انتفاع از خانه و حق بستانكار بر بدهكار و غيره.»

در اين فصل حقوق مالي كه جنين مي­­تواند مالك آنها بشود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول: مالكيت جنین نسبت به اعيان

«اعيان جمع كلمه «عين» است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي­باشد، خواه وجود خارجي داشته باشد (مانند خانه معين كه در بيع شخصي مطرح است)، خواه نداشته باشد مانند چند تن گندم در ذمه (كه در عقد بيع سلم مطرح مي­شود). در صورت اخير آن را كلي نامند و در صورت اول آن را عين معين گويند. اعيان در مقابل منافع و حقوق (مانند حق خيار و شفعه و اقاله)استعمال
مي­شود.[1]» . مالكيت، سلطه و اقتداري است كه به موجب آن مالك مي­تواند از تمامي منافع آن بهره­مند گردد. طبق ماده 30 ق. م هر مالكي نسبت به مالكيت خود حق همه­گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

قبلاً توضيح داديم كه مطابق ماده 957 ق.م جنين از حقوق مدني، به شرط زنده متولد شدن متمتع
مي­گردد؛ زيرا با زنده متولد شدن او كشف مي­شود كه اهليت تمتع داشته است.

براي اينكه انسان بتواند حقوق خود را اجرا كند، داشتن حق تمتع كافي نيست و بايد اهليت استيفاء و تصرف را داشته باشد. طبق ماده 958 ق.م «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود، ليكن هيچ­كس نمي­تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.»

محجورين كه طبق قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند، عبارتند از: صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين. بنابراين جنين كه قابليت و توانايي تصرف او حتي از صغار نيز كمتر است، محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد.

مثلاً اگر اولياي جنين قصد خريد ملكي براي او را داشته باشند، مي­توانند به ولايت از طرف او معامله كنند. بنابراين جنين قابليت مالك شدن را دارد؛ چون در بحث اهليت كه شامل اهليت تمتع و استيفاء بود، گفتيم: جنين حق بهره­مندي از حقوق يعني اهليت تمتع را دارد، اما به علت محجور بودن فاقد اهليت استيفاء وتصرف مي­باشد.

سوالي كه در اين قسمت مطرح مي­شود اين است كه اگر پس از اين كه والدين جنين به ولايت از طرف او ملكي را براي جنين خريداري كنند و بعد جنين زنده به دنيا نيايد، تكليف ملك خريداري شده

چه مي شود؟

آيا مي توان گفت چون جنين موجودي زنده و داراي اهليت تمتع بوده، بنابراين مالكيت او محرز گشته؟ و با وجود زنده به دنيا نيامدن او، اموال او كه شامل ملك خريداري شده مي­باشد، به ورثه او مي­رسد؟

گفتيم كه طبق ماده 957 ق.م حمل از حقوق مدني متمتع مي­گردد؛ مشروط بر اين كه زنده متولد شود. با دقت در اين ماده متوجه مي­شويم تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. بنابراين در صورت زنده به دنيا نيامدن مشخص مي­شود كه از ابتدا داراي اهليت تمتع نبوده است. بنابراين بايد در پاسخ به سوال فوق گفت: اگر والدين جنين حق مالكيت نسبت به ملكي را براي جنين برقرار كنند و پس از آن جنين زنده متولد نشود، قرارداد مالكيت منعقده باطل محسوب مي­گردد و چنين فرض مي­گردد كه از ابتدا قراردادي منعقد نشده است. هر چند كه اين تعبير به ضرر وراث جنين مي­باشد؛ اما به هر حال با وجود ماده 957 ق.م نمي­توان تفسير ديگري كرد و بايد گفت: در مورد فرق براي جلوگيري از چنين معضلي بهتر است والدين جنين ابتدا ملك را براي خود خريداري كنند؛ يعني خود در مقام مالك قرار بگيرند و پس از آن با انعقاد عقدي ملك را به جنين هبه نمايند؛ تا در صورت فوت جنين وابطال عقد هبه مالكيت ملك به خود آنها بازگردد، نه به فروشنده قبلي.

 

[1] –  جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،چ هفتم، 1374،ص 66

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.