Site Loader

مدیریت کیفیت گسترده،معنی گسترده ترازآن داردکه صرفاآن رو به عنوان کنترل کیفیت محصول قلمدادمی کنیم.مدیریت کیفیت فراگیرهماهنگی تلاش هادرجهت بهبودرضایت مشتری،افزایش مشارکت کارمند،تقویت مشارکتای عرضه کنندگان وایجادجوسازمانی وبهبوددائمی کیفیته.مدیریت کیفیت فراگیرصرفایک فوت وفن نیس بلکه فلسفه ایه استوارشده براین باورکه موفقیت دراز مدت بستگی کامل به تعهدیکنواخت هم شکل کیفی درتمام بخشای یه سازمان داره.درزیربرخی ازنظریه پردازان برجسته معرفی می شه.(بنویتز ،۱۳۸۴)
فلسفه

 

 

دبلیوادوارددمینگ

معنی کیفیت درژاپن وقتی آغازشدکه کشورشروع به بازسازی  اسیبای متاثرازبمباران بعدازجنگ جهانی دوم نمد.ژاپن ایده های دبلیوادوارددمینگ راباآغوش بازپذیرفت اویک آمریکایی بودکه روشهاونظریه هاش واسه زنده کردن ژاپن بعدازجنگ قابل اعتیادبود که روشهاونظریه هاش بری زنده کردن ژاپن بعدازجنگ قابل اعتباراست جای بسی تعجبه که ایده های دمینگ درابتداموردتمسخرآمریکایی هاقرارگرفت .درنتیجه مدیریت کیفیت فراگیردرژاپن سی سال زودترریشه دواندتادرایالات متحده شرکتای آمریکایی اززمانی به ایده های دمینگ علاقمندشدندکه بامشکل جدی رقابت باژاپنی هادردهه هشتادمواجه شدندسیستم مدیریت دمینگ یه دیدگاه فلسفه فلسفی براساس سیستم شناخته شده ای بودکه شامل چارده نکته بوداین نکات بیانگررفتارهابودکه یه سازمان بایدداشته باشدتابه مدیریت کیفت کامل برسه.

اعتیاد

۱- ایجادیک هدف پایداربرای بهبودتولیدوخدمات؛

پذیرش یه فلسفه ای جدیدکه شرکت هانیازبه تغییردارند؛

۳– پایان وابستگی به بازرسی انبوه؛

۴- استفاده روشای جدیدآموزشی؛

۵- قطع جوایز برقیمت هادردادوستد؛

۶- بهبوددائمی سیستم تولیدوخدمات؛

۷ – استقرارآموزش درطول جریان درطول جریان؛

۸- استقراررهبری متشکل ازکمک به مردم؛

۹  – بیرون روندن ترس(خطر کردن)شکیت مشکلات بین بخشا؛

مشکلات

۱۰– حذف شعارها،هشدارهاوهدفای متععددبرای نیروی کار؛

۱۱- حذف سهمیهای عددی یااستاندارهای کاری؛

۱۲- حذف مشکلات که ازاظهارفخردرمحیط کاری جلوگیری می کنه؛

۱۳- ایجاد یه برنامه قوی آموزش ویاددهی؛

۱۴- اتخاذعمل مناسب واسه انجام تغییروتبدیل.

دمینگ تازمان مرگش یعنی نودوسه سالگی وتاسا ل۱۹۹۳به آموزش درگردهماییهاادامه داد.سیستم دمینگ اونقدر تاثیری ایجادکردکه به پدرمدیریت کیفیت معروف گشت(بنویتز،ترجم شایان جهرمی،۱۳۸۴).

ژوزف.ام.ژوران

ژوزف به طورحرفه ای به عنوان یه مهندس درسال ۱۹۲۴کارخودراشروع کرد.ودرسال۱۹۵۱اولین کتابچه کنترل کیفیت اوبه چاپ رسیدوباعث شدکه آوازه اوبین المللی شه.اتحادیه مهندسین ودانشمنندان ژاپنی ازژوزف دراولین دهه ۱۹۹۰به ژاپن دعوت کردنداودرسال۱۹۵۴به اونجا وارد شدواداره یه جلسه واسه مدیران اجرایی سطح بالاومیانی رو بردوش گرفت،سخنرانیای اوویژگیای مدیریتی قوی داشت متمرکزبودبربرنامه ریزی،موضوعات سازمانی، مسئولیت مدیریت واسه کیفیت ونیازبرای استقراراهداف وآمارهابرای پیشرفت.اوتاکید کردکنترل کیفیت می باید به عنوان بخش تفکیک ناپدیرمدیریت اجراگردد.وجود داخلی پیام ژوزف این باوراست که کیفیت بطورتصادفی رخ نمی ده ومی باید واسه اون برنامه ریزی شه.ژوران برنامه ریزی کیفی رو به عنوان بخشی ازکیفیت سه گانه ای(سه بخشی)برنامه ریزی کیفیت،کنترل کیفیت وبهبودکیفیت موردملاحظه هستش.دستورالعملای ژوران واسه به دست آوردن یافته های استقراراهداف مشخص واسه دسوسپس استقراربرنامه واسه رسیدن به این اهداف،باتعیین مسئولیت روشن وشفاف واسه براوردن اهداف و دادن پاداشهادرنتایج بدست آمده.ژوران معتقدبودکه غالب مسائل ومشکلات کیفی،حاصل اشتباه ضعیف، نه گارگری ضعیفه وآموزش درازمدت واسه بهبودکیفیت می باید درسطح بالابامدیریت ارشدشروع شه.ژوراف.ام.ژوران کتابچه کنترل کیفیت رانوشت.درژاپن بانشون گنج   شناخته شد.دنباله روهای اوعبارتنداز:دوپانتت،مون نستو،موبیل (همون منبع).

برنامه ریزی

فلیپ کرازبی

کرازبی ازدیگرمشارکت کنندگان اصلی درجنبش کیفیته.درسال۱۹۹۷اوموسسه بین المللی تلفن وتلگراف (ITT)راترک کرد،وکتابش راتحت عنوان” کیفت رایگان”است نوشت،درآن مطرح کرددلارهای صرف شده روی کیفیت وتوجه پرداخت شده به ان منافع بیشتری راهمیشه دربازگشت به دنبال داره،تاهزینهای صرف شده روی اون.دمینگ وژوران تاکیدداشت که ازخودگذشتگی واسه یه تعهدکیفی موردنیازاست .کرازبی تنهامحصول کیفیت امریکایی بودکه درجه دکتری نداشت.اومساله برنامه معنایی درحدصفریابه  عبارت گیربرنامه بدون نقصه،تاکیدداشت.این کاررادراولین مرتبه درست انجام دهیدباصددرصدستاده موردقبول.برخلاف این دمینگ،ژوزن وکرازبی مطرح می کندکه کیفیت همیشه یه هزینه مقرون به صرفه س.هماننددمینگ وژوزن،کرازبی تقصیررابه گردن کارگران نمینداخت.بلکه متوجه مدیریت می کرد.(همون منبع)کرازبی اعتقادداردکه بعضی ازسازمانا کیفیت رلبامدیریت نابخردانه وبی مبالات پییچیده ترمی کنن.اوکارکنان راتشویق می کندبرای خوداهداف بهسازی درنظربگیریدوهرگونه مشکل یامانعی رو به مدیران اطلاع بدن.کارای بعدی اورویکردجامع تری رانسبت به بهسازی درنظربگیرد.

وپنج عامل رالازمه موفقیت همیشگی سازمان می دونه:

۱- کارکنان به طورمعمول کارهارادرهمان به درستی جام بدن.۲- تغییرات پیش بینی شوندوبه نفع سازمان مورداستفاده قرارگیرند۳- رشدانسجام یافته وسودآور۴- اجناس وخدمات جدیدهنگام نیازارائه شوند۵- همه کارکنان درکارسازمان راضی وخشنودباشد(نورتون واسمیت،۱۳۸۴)

آرماندفیگن بام

دکترآرماندفیگن بام،که خودمدیرتولید شرکت جنرال الکتریک امریکا بود با تدوین روش نشون داده که مسئولیت کیفیت به آدمایی که مسوول بخش تولیدهستند گسترش پیدا میکنه.فیگن بام که خود مشاوردرامورکیفیه روشی رو بوجود آورده که نشون میده به اهداف کیفی نمیشه رسید مگراینکه کالابه طور درست طراح تولیدوتوزیع شده باشه.پس فیگن بام عقیده داره که همه افرادشاغل درسازمان درکیفیت اجناس تولیدی ان سازمان نقشی بسزا دارن. این روش فیگن بام بعدا به نام مدیریت کنترل کفیت معروف شد. تعیین هزینه کیفیت از جمله کارای دیگه ایه که به فیگن بام نسبت میدن. ایشون این روش رو پیروکاروهمکاری بامسوولان بخشهای جور واجور که خواهان تعیین هزینه های مشکل ودوباره کاری بودن ایجاد کرده. (مهربون، ۱۳۸۸)

[۱] – Philip Crosby

۱- D.r.Armand feigenbaum

99