هدف گذاری در تبلیغات
هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند( رابینز،1377)
برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری وجود دارد که مسئله هدف یکی از مسایل بسیار اساسی و مهم در هرعلمی به ویژه علم مدیریت و مدیریت استراتژیک است حتی شاید بتوان ادعا کرد که در مورد آن بیش از هر مفهوم ، در برنامه ریزی بحث ونظروجود دارد .
به ویژه دربرنامه ریزی تبلیغاتی ، برنامه ریزی رسانه ای ، برنامه ریزی نام ونشان سازی این مساله بسیار جای بحث وبررسی دارد .
اهداف تبلیغاتی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت تبلیغات در جهت آنها حرکت می کند. ورودی­ها ، فرایندها و خروجی­های یک کمپین تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند (محمدیان،1377).
اهداف تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند. اهداف تبلیغاتی مناسب منعکس کننده منظور یک سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیماً از ماموریت سازمان منتج می شوند.
هدف­ها را باید به دو دسته هدف­های بلندمدت و کوتاه مدت (سالانه) تقسیم کرد. به طور مثال می­توان هدف بلندمدت تبلیغات  سایت آمازون را دستیابی به مخاطب بیشتر و بدست آوردن بازار هدف گسترده تر و هدف کوتاه مدت از تبلیغات خود را فروش بیشتر برای دوره­های کوتاه مدت عنوان کرد.
هدف­های تبلیغاتی، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت باید دارای ویژگی­های زیر باشند :
1- چالشگر
اهداف تبلیغاتی باید چالش برانگیزبرای مخاطبان و کارکنان باشد و دستیابی به آنها به سادگی میسر نباشد تا در کارکنان و مخاطبان انگیزه لازم و پایدار ایجاد کند. پیام­های تبلیغاتی باید بتوانند انگیزه­ها و نیازهای نهفته مخاطبان را تحریک کنند وحتی بتوانند انگیزه ها و نیازهای جدیدی را ایجاد کنند .
2- قابل سنجش
اهداف تبلیغاتی باید طوری باشند که بتوان میزان دستیابی به آنها را به صورت کمی ارزیابی کرد.
3- با ثبات
یعنی در یک دوره زمانی معقول، معنی­دار باشند. اهداف تبلیغاتی نباید  دور از ذهن و متغیر باشند باید برای مخاطبان و خود بایستی شرکت با ثبات و معنی دار باشد .
 4-روشنی
اهداف تبلیغاتی باید به روشنی و با دقت مشخص کند که در چه حالتی محق می­گردد (بلچ،1998) .
ویژگی­های دیگری نیز برای اهداف از جمله: قابل قبول، انعطاف پذیر، مناسب، قابل فهم و دست یافتنی ذکر شده است.