مقالات و پایان نامه ها

هدف گذاری در تبلیغات

هدف گذاری در تبلیغات

هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند( رابینز،1377)

برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری وجود دارد که مسئله هدف یکی از مسایل بسیار اساسی و مهم در هرعلمی به ویژه علم مدیریت و مدیریت استراتژیک است حتی شاید بتوان ادعا کرد که در مورد آن بیش از هر مفهوم ، در برنامه ریزی بحث ونظروجود دارد .

به ویژه دربرنامه ریزی تبلیغاتی ، برنامه ریزی رسانه ای ، برنامه ریزی نام ونشان سازی این مساله بسیار جای بحث وبررسی دارد .

اهداف تبلیغاتی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت تبلیغات در جهت آنها حرکت می کند. ورودی­ها ، فرایندها و خروجی­های یک کمپین تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند (محمدیان،1377).

اهداف تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف عمل می­کنند. اهداف تبلیغاتی مناسب منعکس کننده منظور یک سازمان هستند. به عبارت دیگر مستقیماً از ماموریت سازمان منتج می شوند.

هدف­ها را باید به دو دسته هدف­های بلندمدت و کوتاه مدت (سالانه) تقسیم کرد. به طور مثال می­توان هدف بلندمدت تبلیغات  سایت آمازون را دستیابی به مخاطب بیشتر و بدست آوردن بازار هدف گسترده تر و هدف کوتاه مدت از تبلیغات خود را فروش بیشتر برای دوره­های کوتاه مدت عنوان کرد.

هدف­های تبلیغاتی، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت باید دارای ویژگی­های زیر باشند :

1- چالشگر

اهداف تبلیغاتی باید چالش برانگیزبرای مخاطبان و کارکنان باشد و دستیابی به آنها به سادگی میسر نباشد تا در کارکنان و مخاطبان انگیزه لازم و پایدار ایجاد کند. پیام­های تبلیغاتی باید بتوانند انگیزه­ها و نیازهای نهفته مخاطبان را تحریک کنند وحتی بتوانند انگیزه ها و نیازهای جدیدی را ایجاد کنند .

2- قابل سنجش

اهداف تبلیغاتی باید طوری باشند که بتوان میزان دستیابی به آنها را به صورت کمی ارزیابی کرد.

3- با ثبات

یعنی در یک دوره زمانی معقول، معنی­دار باشند. اهداف تبلیغاتی نباید  دور از ذهن و متغیر باشند باید برای مخاطبان و خود بایستی شرکت با ثبات و معنی دار باشد .

 4-روشنی

اهداف تبلیغاتی باید به روشنی و با دقت مشخص کند که در چه حالتی محق می­گردد (بلچ،1998) .

ویژگی­های دیگری نیز برای اهداف از جمله: قابل قبول، انعطاف پذیر، مناسب، قابل فهم و دست یافتنی ذکر شده است.