دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تلقیح : باردار کردن

عقیم : ناقص یا قدرت لازم برای باردار کردن یا باردار شدن را نداشتن

ولد به شبهه : فرزندی است که صاحب نطفه غیر از شوهر زن باشد و در مقاربت اشتباه شده باشد چنان چه کسی با یکی از محارم خود در تاریکی یا حالت نیمه بیداری به خیال این که زوجه او است و یا جعل به قرابت نزدیکی کند تمام احکام طفل عادی ( حلال زاده ) در توارث درباره او جاری است و ممکن است طفل نسبت با بدین ولد شبهه باشد ( اگر هر دو اشتباه کرده باشند یا از یک طرف ولد شبهه و از طرف دیگر ولد زنا باشد ( اگر اشتباه را یک طرف کرده باشد) از رابطه زنا ارث حاصل نمی شود ولی از رابطه شبهه ارث حاصل می شود هم به صورت وارث و هم به صورت مورث.

وطی به شبهه : و طی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی که استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این بنا معذور باشد و خواه نباشد.[1]

وطی به شبهه : وطی به شبهه با نزدیکی به شبهه از عناصر ذیل تشکیل می شود:

الف) مواقعه مرد با زن به طور طبیعی باشد.

ب) مواقعه با انتساب قانونی (عقد نکاح) صورت گیرد.

ج) فاعل مواقعه استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولی خود را مستحق بداند یعنی مجاز در مواقعه تصور کند به علت جهل به موضوع یا حکم.

د) عذر جهل فاعل مواقعه به حقیقت حال ( عدم استحقاق خویش) شرعاً ممنوع باشد مانند ازدواج با کافر بدون اطلاع از کفر او و نکاح با یکی از محارم رضاعی در مورد شبهه غیر حصور.

فرق نمی کند که شبهه حکمی باشد یا موضوعی و اشتباه از طرف مرد باشد یا زن.

ه) خواب و جنون و مستی در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در این حالات مصداق وطی به شبهه است.

وطی به شبهه در مقابل وطی به نکاح صحیح و وطی به زنا استعمال می شود.[2]

ولد زنا : طفل حاصل از رابطه غیر قانونی و غیر شرعی زن و مرد را گویند.

نفی ولد : یعنی اینکه پدری انتساب فرزندی را به خود انکار کند. ( م 1162 ق مدنی )

عقد نکاح : عقدی دو طرف با ایجاب و قبول  محقق می شود که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می شوند.

مساحقه : وطی زن با زن چنان چه فاعل و مفعول هر دو زن باشند و این عمل را نسبت به طرفین مساحقه می گویند.

اباحه : چیزی به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است ( ماده 92 ق.م) در اصطلاحات زیر به کار رفته است : اباحه تملک یعنی اجازه تملک ، اباحه منافع به عوض

معوض یا غیره معوض : نوعی عقد است که مالی از طرف ایجاب کننده داده می شود و غیر معوض عقدی است که در مقابل آن چیزی از طرف ایجاب کننده داده نمی شود.

مواقعه: وطی یا نزدیکی کردن جنس مذکر با جنس مونث.

فرزند خواندگی : یک عامل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین دو شخص می شود یکی را فرزند خواه و دیگری را فرزند خوانده می نامند و رابطه مزبور را فرزند خواندگی
می گویند این عمل سلب حقوقی فرزند خوانده در خانواده واقعی خود دارد نمی کند عمل حقوقی مزبور نمونه یک عقد تشریفاتی است که باید به تصدیق دادگاه شهرستان برسد[3] .

قانون فقط برای ایرانیان غیر شیعه فرض وجود فرزند خواندگی را کرده است در قانون اسلام فرزند خواندگی وجود ندارد.[4].

رضاع : ماهیت حقوقی رضاع از عناصری فراهم می آید که با اجتماع آن عناصر قرابت رضاعی هم حاصل می شود عنصر اصلی آن اثبات سهم و رشد عظم است و به جای این عنصر به تعداد دفعات شیر خوردن ( 15 بار شیر خوردن) و یا به زمان معین شیر خوردن ( یک شبانه روز) اکتفا کردند شرط اینکه سایر خصوصیات هم جمع شود.

هبه: تملیک عین بدون عوض و به طور منجز- م 795 ق.مدنی. هبه تملیک مال است بدون عوض ولو اینکه برای تشویق و جبران زحمت کسی باشد و یا به قصد قربت به عمل آمده باشد.

ظهار : فعل مردی که به زنش بگوید ( پشت تو مانند پشت مادر من است این زن به وی حرام
می شود.

ظهار عبارت است از اینکه شخص زنش را به یکی از محارم خود تشبیه کند تشبیه بالا در جاهلیت وسیله ای برای انشای طلاق بود که اسلام آن را بر انداخت و اولین دستور در این باب راجع به زنی بود به نام خوله دختر ثطبه زن اوس بن صامت که شوهر وی را به این ترتیب طلاق داد و بعد خواست رجوع کند زوجه، رجوع را صحیح ندانسته شکایت پیش پیغمبر برد که سوره مجادله در این مقام است.

مقاربت: در نکاح عبارت است از دخول مقدار حسنه از آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن[5]  کمال مهر بر این امر مترتب است.

فراش : شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول لازم نیست حتی علم به عدم دخول هم مضر به صدق فراش نیست[6]  فراش در ماده 179 قانون جزا به معنی مصطلح نیست و معنی عامیانه آن مورد نظر است مدلول (قاعده الوالد الفراش و العاهد الحجز) یا مدلول ماده 1158- 1159 همان اماره فراش است.

[1] – قبله ای ،خلیل،مقاله ،بررسی احکام فقهی حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه ،(دیدگاه های حقوقی ) شماره هشتم ص 12

[2] – ماده 1055-1099-1157 قانون مدنی

[3] – قانون 19 ژوئن 1923 فرانسه

[4] – (قانون اجازه رعایت اموال شفیعه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و ماده پنچم پروتکل ضمیمه عهد نامه مورث و اقامت و تجارت ایران و لبنان مصوب 10/12/1310)

[5] – ماده 1092 ق. مدنی

[6] – م 1158 و 1159 قانون مدنی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق