دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 مقدمه

ويليام شكسپير در پرده سوم نمايش مترويلوس و كرسيدا از زبان يكي از شخصيت‌هاي نمايش مي‌نويسد: شخص عجيبي به من نوشته است كه انسان هرچه داراي نبوع باشد و فضايل دروني داشته باشد، نمي‌تواند از داشتن آن به خود ببالد يا احساس كند كه صاحب آن فضايل است، مگر اين‌كه آن را در ديگران ببيند، چون وقتي خصايل او بر ديگران پرتو افكند، در آن‌ها حرارتي به وجود مي‌آورد كه آن‌ها هم به نوبت خود آن را در منبع اصلي باز مي‌تابند… چشم كه پاك‌‌ترين روح احساس است نمي‌تواند خود را نظاره كند چون از جايگاه خود خارج نمي‌شود ولي دو چشمي كه به چشم ديگر نظر افكند نمي‌تواند تصوير خويش را جز در آن چشم ديگري ببيند.
شايد اين بيان ژرف شكسپير بتواند نقطه آغاز مناسبي براي فهم مقوله «جهاني شدن» باشد. زيرا پيدايش و سرآغاز درك آنچه با اين نام خوانده مي‌شود، خارج شدن از پوسته درون و نظرافكندن بر برون است. انسان‌ها، جوامع و گروه‌هاي اجتماعي در محيط كنوني حيات بشر در شرايطي زندگي مي‌كنند كه حتي براي درك موقعيت و ويژگي‌هاي خود و شناخت خصايل خويش ناگزير از فهم جهان و محيطي هستند كه به جريان زندگي آنان معنا مي‌بخشد. جهان ابتداي قرن بيست و يكم جهاني است كه هيچ فرد يا جامعه‌اي نمي‌تواند، حصاري دور خود كشيده و از آن دوري گزيند و به عبارت ديگر خويشتن هر جامعه و هر گروه اجتماعي در ارتباط با كليت‌هاي فراگير در جهان معنا و مفهوم مي‌گيرد. هويت‌ها، منافع، امنيت، فعاليت‌هاي اقتصادي، ايده‌ها، انديشه‌ها و هنرها همگي از دايره بسته مرزهاي جغرافيايي خارج شده و در گستره‌اي به وسعت جهان ظهور مي‌يابند. اگر بخواهيم از تعبير شكسپير استفاده كنيم، جهان به مانند آن دو چشم ديگر است كه تنها تصوير خويش را در درون آن مي‌توان ديد.[1]
جهاني شدن، بي‌شك اصطلاح متداول دهه حاضر است. روزنامه‌نگاران، سياستمداران، مديران تجاري، دانشگاهيان و سايرين با به كاربردن اين اصطلاح مي‌خواهند نشان دهند كه پديده‌اي ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمي نو در عرصه‌هاي گوناگون جهاني ظهور مي‌يابد.[2]
جهاني شدن باعث افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت‌هاست مي‌شود و نظام جديد جهاني را به عنوان يك واحد عظيم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانايي خلق مي‌كند. دهكده جهاني[3] بهتر از هر اصطلاح ديگري مبين اين مفهوم است، دهكده‌اي كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان مي‌دهد و هم عنصر آگاهي و اطلاعات را به لحاظ نزديكي و عدم بعد زمان و مكان به نمايش مي‌گذارد. جهاني شدن تمام مرزها را در مي‌نوردد و ما را وادار به تغيير يا تعديل رويه‌هاي سياسي مي‌كند. به همين دليل امروزه بيش از هر زماني سخن از مرگ دولت‌ها به ميان مي‌آيد و قدرت تصميم‌گيري را فراتر از مرزهاي ملي قرار مي‌دهد.
پس از بررسي اجمالي مفهوم فوق‌الذكر بايد گفت كه به دو معنا مي‌توان جهاني شدن را درك كرد: يكي معنايي كه جهاني شدن را بسترساز تعامل و جنگ دانسته و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه گريزي از نزاع نيست و هيچ امكان همبستگي و تفاهم ميان تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف وجود ندارد و در اين مسير با اين جمله از ‌هانتينگتون اتفاق نظر دارد كه: «مردم به سوي كساني مي‌روند كه با آنان اجداد، دين، زبان، ارزش‌ها و نهادهاي مشترك دارند و خود را از كساني كه در اين امور با ايشان اشتراك ندارند دور نگه مي‌دارند.»[4]
در مقابل معناي دوم معتقد است كه جهاني شدن منجر به ايجاد حوزه‌هاي فكري، اخلاقي و سياسي مختلفي شده كه در متن و بطن آن‌ها مي‌توان انديشه گفتگوي تمدن‌ها را مورد توجه قرار داد. اين ديدگاه به اين مسأله مي‌پردازد كه فرهنگ‌ها از جريان جهاني شدن، فرصت‌هايي را براي وفاداري‌هاي جديد ايجاد مي‌كنند كه الزاماً به معناي نابودي وفاداري‌هاي قديمي نيست. جهاني شدن، چارچوب‌هايي را طراحي مي‌كند كه از خلال آن مي‌توان به نوعي نظم، ثبات و تعادل رسيد. طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه همه مردم جهان سرنشينان قطاري به نام «جهاني شدن» هستند و اين قطار در حال حركت است، پس آن‌چه عقلايي به نظر مي‌رسد، انديشيدن جهاني و عملكرد بومي است. درنتيجه، جهاني شدن و گفتگوي تمدن‌ها در تضاد با يكديگر نبوده، بلكه گفتگو، حركت براساس اشتراكات بوده كه البته در اين مسير تفاوت‌هاي فرهنگي ناديده گرفته نمي‌شود و پيشرفت علم و تكنولوژي براي همه جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده و سهم هر تمدن و فرهنگي در اين مسير قابل رؤيت خواهد بود.
تقابل ميان دو برداشت از جهاني شدن در دو نظريه ستيزتمدن‌ها و گفتگوي تمدن‌ها قابل رويت است، يعني جهاني شدن و دهكده جهاني همان‌طور كه صداي «برخورد تمدن‌ها» را به ما مي‌رساند، طنين «گفتگوي تمدن‌ها» را نيز در جهان پخش مي‌كند. در واقع جهاني شدن به يك روند تعيين كننده تبديل شده که به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف در تمام زمينه‌ها (فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد، سياست، حقوق بشر، صلح و محيط زيست) اثرات خود را بر جاي مي‌گذارد.
شايان ذكر است كه در اين بخش كليات جهاني شدن، ابعاد مهم آن و جهاني شدن حقوق بشر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين بخش شامل دو فصل است. فصل اول جهاني شدن و ابعاد مهم آن و در فصل دوم جهاني شدن حقوق بشر مورد بررسي قرار می‌گیرد.
1- سلیمی، همان منبع، ص 1.
2- کلنر، داگلاس، نظریه انتقادی جهانی شدن، ترجمه حسین شریفی رهنانی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 180- 179، مرداد و شهریور 1381، ص 128.
3_ Global Village

1ـ رضی پور، فریبا، جهانی شدن دو برداشت، روزنامه همشهری، برگرفته از فصلنامه گفتمان، شماره 3، زمستان 1377، 24/10/1381، ص24.
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
اهداف اين تحقيق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت
يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.