دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم-انواع جرائم سازمان یافته

بخش اول:تاریخچه مواد مخدر در جهان…….. ………………………………. ………………………………….25

گفتار اول: سیر تحولات مواد مخدر…………………………………………………………………………………..25

1- سابقه تاریخی مواد مخدر…………. ………………….. ………………………………………………………….25   2-نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر…………………………………………………………26

3- تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر……………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: گروهبندی مواد مخدر………………………………………………………………………………………28

مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف ادارة مبارزه با مواد مخدر آمریکا………29

مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران…………………29

گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر………………………………………………………………. 30

گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………………………………30

مبحث اول: سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………..30

مبحث دوم: پلیس بین الملل…………………………………………………………………………………………….32

مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران…………………………………………….33

مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی………………………….34

مبحث دوم:قانونگذاری ونحوه مبارزه بامواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی……………………………….34

گفتار پنجم:مراکزعمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان…………………………………………………..38

مبحث اول: منطقه آسیا…………………………………………………………………………………………………….38

1- منطقه موسوم به هلال طلایی:……………………………………………………………………………………..38

1-1پاکستان……………………………………………………………………………………………………………………39

2-1افغانستان…………………………………………………………………………………………………………………39

2-منطقه موسوم به مثلث طلایی……………………………………………………………………………………….40

1-2تایلند……. …………………………………………………….. ………………………. …………………………….40

2-2برمه ……………. ……………………………………………………. ……………………… ……………………….41

3-2لائوس…………….. ……………………………………………………. ……………………………………………..41

4-2چین………… ………………………. ………………………………………………………………………………….41

مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی…….. …………………………………………………… ……………………..42

1- آرژانتین.. ………………………. ……………………………………………………………………………………….42

2- بولیوی…… ………………………. …………………………………………………………………………………….43

3- کلمبیا……….. ………………………. ………………………………………………………………………………….43

4- پرو…….. ………………………. ………………………………………………………………………………………..44

مبحث سوم: منطقه آفریقا…. ………………………. ………………………………………………………………….44

گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم… ……………………………………………………………….44

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه…………………….. …………………………………………………… 44

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ 1925 ژنو….. …………………………………………………………45

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر. …………………………………………………….45

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های 1912 مورخ 1946…. …………………………………………………….45

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ 1947 نیویورک… ………………………………………………………………..45

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ 1961 …………………….. ………………………………………………..46

بخش دوم: پولشویی… ……………………………….. ………………………………………………………………..47

گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی…. ………………………………………………………………………48

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه………………………………………………………… ……………………….48

الف) سیستم بازار سیاه مبادله پزو…… ………………………. ……………………………………………………..48

ب) حواله/ هوندی……. …………………………………………………………………………………………………..49

ج) سیستم های چینی/ آسیای شرقی….. ……………………………………………………………………………50

د)سیستم های دیگر…………. …………………………………………………. ……………………………………….51

گفتار سوم: روشهای کشف جرم پولشویی.. ……………………………………………………………………….51

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی……………………………………………………….53

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران……………………………………………………………………………..53

الف)وظایف قوة مقننه در قبال پول شویی. ………………………………………………………………………..54

ب)وظایف اصلی قوة مقننه…. ………………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی.. ………………………………………………………..55

1-حقوق بین الملل در بحث پول شویی……….. ………………………………………………………………….55

2-همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی…. …………………………………………………………………..56

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش. …………………………………………………………..57

بخش سوم:تعریف دزدی دریایی…………… …………………………………………………………………………59

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی………. ……………………………………………………………………………..61

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران………………………………………………………62

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی……………………………….63

مبحث اول:سازمان های بین المللی… ……………………….. ……………………………………………………..63

الف-سازمان های بین المللی دریایی. ………………………………………………………………………………..63

بخش چهارم: تروریسم…….. …………………………………………………………………………………………….65

گفتار اول: مفهوم شناسی و معنایابی تروریسم… ………………………………………………………………….65

گفتار دوم: سوابق تاریخی تروریسم………. ……………….. ………………………………………………………67

گفتار سوم: مصادیق تروریسم……….. …………………………………………………… …………………………..69

مبحث اول: مصادیق عینی تروریسم……. …………………………………………………………………………….69

گفتار چهارم:قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم…………………………………..71

مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم……………………………………….71

الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت……………………71

ب)تأسیس محاکم ویژه رسیدگی به اقدامات تروریستی.. …………………………………………………….73

مبحث دوم : اسناد و قوانین ملی تروریسم………………………………………………………………………….74

الف) قانون مجازات اسلامی…………….. …………………………………………………………………………….74

ب) سایر قوانین و مقررات موجود… ………………………………………………………………………………. 75

ج)راهبرد جامع مبارزه با تأمین مالی تروریسم….. …………………………………………..

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟

2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟

3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟

اهداف تحقیق

1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل

2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان  و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان