Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 گفتار اول: کپي رايت

واژه‌اي که براي حقوق پديدآورندگان و حق مؤلف در حقوق امريکا رايج است واژه‌ي کپي رايت (Copyright) است. کپي رايت با توجه به تعاريف حقوقي عبارت است از حقوق بهره برداري از آثار هنري يا ادبي که متعلق به صاحب اثر مي‌باشد و نوعي حمايت بر اساس قانون مي‌باشد که به آثار ادبي – هنري اصيل تعلق مي گيرد[1]  از تعاريف فوق چنان بر مي‌آيد که حقوق پديدآورندگان در امريکا بيشتر تکيه بر حمايت از حقوق مادي اثر دارد. البته در آغاز نيز مفهوم کپي رايت در امريکا بيشتر ناظر بر بهره برداري از حقوق مادي اثر بود اما کم کم با توسعه‌ي اين حقوق و اصلاحاتي که در قوانين صورت گرفت ، حقوق معنوي نيز به عنوان يکي از انواع حقوق ، براي حمايت از برخي از آثار به رسميت شناخته شد. بر اساس قانون کپي رايت پديدآورنده کسي است که يک اثر اصيل را خلق نموده است.

با توجه به مواد 106،102،101 قانون کپي رايت امريکا و تعاريف حقوقي مي‌توان گفت که کپي رايت يک شکل از حمايت است که براي پديدآورندگان کارهاي اصيل ادبي و هنري و احترام به حقوق ان‌ها اعم از انکه منتشر شده يا نشده باشد، اعمال مي‌شود.

واژه‌ي ديگري در حقوق امريکا در خصوص کپي رايت رايج است رويالتي مي‌باشد است که با (Royalty) که به مفهوم پرداخت مابه ازاءاستفاده از اثر به پديدآورنده‌ي آن توجه به مبلغي که توافق مي‌شود به پديدآورنده پرداخت مي‌شود تا حق بهره برداري از آن اثر به شخصي که اين هزينه را پرداخته است و يا به هر ترتيب توافق نموده است منتقل شود.[2]

رويالتي ناظر بر انتقال حقوق مادي اثر به شخص ديگري است که پديدآورنده با او تفاوت کرده است و ممکن است فرد يا گروهي يا کمپاني و يا شرکتي … باشد که  حق چاپ ، تکثير، توزيع، استناد … را خريداري مي‌کند و زمان آن از 5، 10، 20 سال و يا دايمي در قرار داد ذکر مي‌شود و به فردي و يا مؤسسه‌اي واگذار مي‌شود، تا از آن اثر استفاده‌هاي مجاز را بنمايند و در خصوص آثار سينمايي زمان ان حداکثر تا 5 سال مي‌باشد.

در حقوق ايران واژه‌اي که به جاي رويالتي و در آن مفهوم به کار مي‌رود حق التاليف است که در تعريف آن آمده است : « در يک عقد معوض که موضوع آن ، مبادله‌ي مالکيت ادبي يا هنري يا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفريننده و عوض عبارت است از مالي که به آفريننده براي استفاده از محصول انديشه به نحوي از انحاء داده مي شود که نام آن پديدآورانه است که اعم از حق التاليف است چه حق التاليف فقط در قلمرو مالکيت ادبي به کار مي رود.»[3]

کپي رايت مفهومي وسيع و پيچيده دارد که نمي توان آن را در يک جمله يا حتي يک پاراگراف بيان و تشريح کرد. اما به منظور ارايه ي مفهومي مناسب، مي‌توانيم قوانين کپي رايت را به گونه‌ي زير تعريف و معنا کنيم:

قوانين کپي رايت، حقوق مربوط به واگذاري مجوز تکثير اثر و يا انجام دادن کارهاي جديد بر پايه‌ي اثر اوليه را به طور انحصاري به پديدآورندگان آثار ناشي از تلاش خلاق واگذار مي‌نمايد.

توضيحات مختصر زير مي‌تواند مفهوم تعريف فوق را بهتر روشن نمايد:

  • اگر کسي چيزي خلق کند که با تعريف « آثار ناشي از تلاش خلاق، تطابق داشته باشد، آنگاه او مي تواند تصميم بگيرد که چه کسي مي تواند از اثرش نسخه برداري کند يا آن را تکثير منتشر نمايد. و او مي تواند تصميم بگيرد آن شخص چگونه و به چه شکل مي تواند نسخه برداري، تکثير ، و انتشار را انجام دهد.
  • صاحب اثر مي تواند حقوق قانوني خود را بفروشد يا امتياز آن را واگذار نمايد يا اگر آن اثر را به سفارش شخص ديگري خلق کرده است و يا در استخدام آن شخص مي باشد، مي تواند حقوق قانوني خود را پيشاپيش به کار فرما بفروشد.

[1] – Copyright Basics , Library of Congress , Copy right Office , Washington D.C (www.loc.gov/copyright)

[2] Leonore Crary Haucls , The Random House Dictionary of English Language , Published by (Kasra , Tehran 1368 ) P 1677.

[3]  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، همان کتاب، ص 167

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.