Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) ديدگاه نظام رومي ژرمني

رنه ساوايته مي‌گويد: «يا دست کم بپذيريم که روح و معنويت مختص انسان است و يک موجود انتزاعي به نام شخص حقوقي فاقد آن است».[1] در کشورهاي هم چون فرانسه، آلمان، اسپانيا، اين اعتقاد ـ که در عمل نيز از تأييد رويه‌ي قضايي و دکترين بهره‌مند شده است ـ وجود دارد که حقوق مؤلف صرفاً براي حمايت از خلاقيت به وجود آمده است تا حدي که برخي[2] با تشبيه اثر به خنده ـ که مخصوص انسان است و ديگر موجودات سهمي از آن ندارند ـ بر جنبه‌ي شخصي حقوق مؤلف تأکيد مي‌کنند. بر اين اساس حقوق معنوي، در کنار وحتي بالاتر از حقوق مالي موجب تسلط و انحصار بدون چون و چراي مؤلف بر روي اثر مي‌گردد. در اين شرايط حتي وجود عاملي هم‌چون سرمايه‌گذاري ـ که امروزه رکني اساسي براي خلقي بسياري از آثار هم‌چون فيلم‌ها، نرم‌افزار‌ها، دايره‌المعارف‌ها و غيره مي‌باشدـ مانع از ايجاد مانع از ايجاد رابطه ميان مؤلف و خالق واقعي اثر و اثر مخلوق وي نمي‌شود. آنچه هست روح خلاقيت است که بدون شک صرفاً در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است. شخص حقوقي، حتي اگر آن را وجود واقعي بدانيم، توان خلاقيت داشتن را ندارد و حتي سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي و مديريت که عمدتاً در اختيار اشخاص حقوقي است نمي‌تواند. موجب قدرت منحصر خلاقيت گردد. اصالت نشانه شخصيت است و مسلم است که مراد از شخص در اينجا شخص حقيقي است.[3]

در عمل نيز قوانين 1957 و 1985 فرانسه که بعداً در سال 1992 به شکل جديد فعلي درآمده است و قانون 9 سپتامپر 1965 آلمان که آخرين بار در سال 1985 اصلاح شده است صراحتاً يا ضمناً شخص حقيقي را مؤلف مي‌دانند. به موجب بند 2 ماده 1ـ111 قانون فرانسه وجود يا انعقاد قرار‌داد کار و سفارش تأثيري در بهره‌مندي از حقوق مؤلف توسط خالق آن ندارد. با وجود اين با توجه به محدوديت‌هايي که عملاً از شناسايي حقوق معنوي در بهره‌برداري از آثار ايجاد مي‌شود و با لحاظ نياز‌هاي جامعه پيشرو امروز، در حقوق اين کشور‌ها نيز در مواردي حقوق مؤلف ابتدائاً (ab initio) به شخص حقوقي اعطاء شده است. اين موارد در فرانسه عبارت‌اند از حقوق اثر جمعي[4] و حقوق نرم‌افزار‌هاي خلق شده توسط کارگران يک شخص حقوقي، علاوه بر آن، پيش‌بيني اماره انتقال در پاره‌اي از موارد، از همان لحظه خلق اثر، حقوق مالي را به بهره‌بردار که عموماً شخص حقوقي است متعلق مي‌داند. همچنين، رويه قضايي نيز در کنار دکترين، به تدريج پذيرفته است که وجود حقوق معنوي نبايد مانع از بهره‌برداري از آثار توسط اشخاص حقوقي را با اعطاي اختيارات وسيع‌تري ـ در مقايسه با قبل ـ پذيرفته‌اند.

رويه قضايي فرانسه نيز در پاره‌اي موارد با توجه به ضروريات اقتصادي و تجاري، قاعده استثنايي مؤلف بودن شخص حقوقي را گسترش داده است: مثلا راي 3 جولاي 1996 شعبه اول مدني ديوان عالي در دعواي Areo اعلام مي‌کند: «شخص حقوقي که اثري را تحت نام خود منتشر و بهره‌برداري مي‌کند در مقابل اشخاص ثالث نقض‌کننده حقوق مؤلف داراي حقوق غيرمادي در اثر محسوب مي‌شود[5] ». اين رويه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان[6] قرار گرفته است. آنها معتقدند اين رويه که در مواردي ديگر نيز تأييد شده است نه فقط اصول روشن مندرج در قانون را نفي مي‌کند بلکه متضمن آثار زيانباري به ويژه از حيث تشويق به جعل مي‌باشد.»[7]

به هر حال راي مذکور در سال 2000 ميلادي مجدداً با اين استدلال که «در غياب طرح ادعا از ناحيه‌ي مؤلف يا مؤلفان، بهره‌برداري از اثر توسط شخص حقوقي اماره‌اي به سود وي حداقل در حدي که اشخاص ثالث براي نقض آن حقوق طرف دعوا قرار بگيرند، ايجاد مي‌کند، هرچند اثر جمعي نباشد»، تأييد شده است.[8] با اين همه، هنوز هم عده‌اي از حقوق‌دانان تغيير در مسير قانون‌گذاري به سود اشخاص حقوقي و نتيجتاً به سود صنعت و سرمايه گذاري را موجب بي‌محتوا و بي‌روح کردن آثار مي‌دانند.[9]

[1]Colombet, claude, la portee des autorisationsd’exploitation en matiere des contratsrelatifs au droitd’auteur, mélanges andre , mélanges andrefrancon , Dalloz, paris,, 1995, p 69.

 

[2]Gaudrat, philippe, les demeles …, p.71.

[3]Gaudrat, philippe, le point de vue d’un auteur surtitularite, le d’auteur a jourdiHui, lere. Ed., edition du centre national de recherechescientifique, paris, 1991, p.54

[4]Le oeuvre collective.

[5]Goutal, jean. Louis, presumption du titularite des droitd’exploitation au profit des personnesmprales, dida.,paris, n.175, p.67, 1997.

[6]Gaudrat. Philippe, le point de vue…, p . 58.

[7] Bertrand, andre, op,cit., p 323, n 7-3

[8]Kerever, nadre, juris prudence, rida., n. 186, 2001, p . 240.

[9]Gaudrat, pilippe, op.cit.,p.58.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.