دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخشی ازحقوق اقلیتها :

بایدبه این مسئله اشاره کرد که حقوق اقلیتها دراسلام بسیار وسیع وگسترده است که در این مجال به چند مورد آن اشاره می شود:

1-1)حق آزادی عقیده:

یکی ازحقوقی که اسلام برای اقلیتها درنظرگرفته است حق آزادی عقیده است که براساس آن اقلیتها مجازند آن گونه که درشریعت خود واجب می دانند،عبادت کنند وبه عقیده خود پایبند بوده واجبار وفشاری درارتباط با ترک عقیده وپذیرش عقیده اسلام نداشته باشند.پیامبر اسلام (ص) به اقلیتها اجازه کامل دادند که براساس شریعت خود عمل کنند ودر این مورد حادثه تاریخی ذیل رخ داده است که “گروهی ازنصارای نجران به مسجد پیامبر درآمدند وبه سوی شرق نمازگزاردند وپیامبر فرمودند که آنان را آزاد بگذارید،آنان حق دارند طبق شریعت خودرفتارکنند گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد و احدی ازمسلمانان حق اعتراض ندارند،مگراینکه به آن عمل حرام تجاهر کنند”[1]

درخصوص آزادی عقیده ازنظر اسلام یکی ازنویسندگان می گوید:”هرفردی آزاد است هرگونه اعتقاد مذهبی را که بدان مایل است،داشته باشد وهیچ کس حق تعرض به او را ندارد،زیرا بسیاری از اندیشمندان معتقدند که معتقدات مذهبی جنبه شخصی دارد ولذا نباید حقوق افراد دراین زمینه تضییع شود”[2]

به هرتقدیر درجایی ازتاریخ اشاره نشده است که رسول خدا(ص) اهل کتابی را به علت اینکه اسلام نیاورده است،کشته ویا شکنجه کرده ویا او را به زندان انداخته ویا او را از دین وآداب و رسومش بازداشته باشد.

 

 

 

 

2-1)حق آزادی بیان:

براساس این حق غیرمسلمانان حق دارند درهمه زمینه های عقیدتی ،فکری،قانونگذاری وسیاسی اظهارنظرکنند،بدون آنکه مورد تعقیب ،تهدید ویا آزار قرار گیرند.اسلام آزادی نظررا جایزشمرده وآن را حق طبیعی هرانسانی دانسته است،”انسان آزاد است تادرباره هرچه که بخواهد،سخن گوید وآزاداست بحث کند وحکومت موجود را اگرازراه حق به کژراهه رفت به نقد بکشد،لیک آیین اسلام اجازه نمی دهد که ازاین آزادی درراه دشمنی با دیگران استفاده شود”[3]

[1] فنی اصل عباس ،پیشین، ص113

[2] کواکبیان مصطفی ،دموکراسی درنظام ولایت فقیه،تهران،انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی،1371،ص25

[3] شریف القریشی باقر ،پیشین،ص112

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام