دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق بنیادین وکاربردی میباشد که به صورت  کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته است.
در اين تحقيق، اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي جمع آوري گرديده و سپس اين اطلاعات مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. اگرچه درزمینه اصل صلاحیت جهانی وکاربرد آن در حقوق بین الملل کیفری وحقوق داخلی مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته است.
 

پرسش های تحقیق

1-چه جرائمی مشمول اصل صلاحیت جهانی می شوند؟
2- آیاجایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی
است؟
 

فرضیه های تحقیق

1-صلاحيت جهاني در مورد جرائم ارتكابي كه صلح و امنيت بين المللي را مختل ساخته و نظم بين المللي را بر هم زده و وجدان جامعه بشري را جريحه دار نموده است، قابليت اعمال دارد.

2- اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل  نسبت به حقوق ملی از جایگاه ویژه ای  برخورداراست  .
 
 
 
 
 

سازماندهی تحقیق

ترتیب ارائه  مطالب وسازماندهی آن  در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث  پایان نامه  به دوفصل اصلی تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان مفاهیم ،پیشینه ،دلایل ،ماهیت ودرآمدی بر مبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی می­باشد.در مبحث نخست ازفصل نخست ابتدا واژه شناسی وسابقه تاریخی ودرمبحث دوم دلایل وماهیت صلاحیت جهانی ودرمبحث سوم مبانی الزام دولتها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی مورد بررسی قرارگرفته است . وسپس درفصل دوم موضوع،قلمرو ،شرایط ودر آمدی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برجرایم مشمول صلاحیت جهانی، درسه مبحث با عناوین موضوع صلاحیت جهانی ، شرایط اعمال ومشکلات عملی ودرآخر دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.نتیجه گیری آن  ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست :

مفاهیم،پیشینه،دلایل،ماهیت ودرآمدی برمبانی اصل صلاحیت جهانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی

این مبحث شامل دوگفتار می باشد، که در گفتارنخست کلیات اصل صلاحیت جهانی ودر گفتار دوم پیشینه  تاریخی آن مورد بررسی قرار می گیرد

گفتار نخست : واژه شناسی (مفاهیم)

صلاحیت درلغت به معنای شایسته بودن ،درخور بودن، سزاوری ، واهلیت است[1]
ودراصطلاح به توانایی یا اختیار حقوقی برای استماع واتخاذ تصمیم در مورد پرونده ها،قدرت اجرای قانون وعدالت ،اختیار یا حق اعمال حاکمیت ،گستره قلمرو حاکمیت ومحکمه قانونی یا نظام محاکم قانونی گفته شده است[2]
دریک برداشت موسع صلاحیت ،قدرت وتوانایی قانونی یک ارگان یا یک مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است[3]
ازنظرحقوقی صلاحیت عبارتست ازاستعدادیک دادگاه برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص.[4]
بنابراین وقتی دادگاه اجازه رسیدگی به موضوعات مشخصی را دارد گفته می شود که در این موضوع دارای صلاحیت است .
در امور کیفری نیز صلاحیت به توانایی وشایستگی قانونی ونیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر می شود[5]
صلاحیت در امور بین المللی ما هیتاً با مفهومی که از صلاحیت در امور داخلی مور توجه است ،متفاوت می باشد؛چه آنکه در امور بین الملل صلاحیت از سوی جمعی از دولتها اعمال می شود که امکان تعارض آن باصلاحیت وحاکمیت دولتهای معین مطرح است .
بنابراین صلاحیت یک مرجع کیفری بین المللی اززوایای مختلف زمانی ،مکانی ،شخصی،اجرایی و……قابل بحث وبررسی می باشد[6]

الف : مفهوم صلاحیت جهانی

در تعريف صلاحيت جهاني گفته اند كه صلاحيت جهاني توسعه صلاحيت محاكم ملي و فراتر از سه اصل صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي است . دليل اين توسعه آن است كه اين سه اصل جواب گوي نيازهاي حقوق بين الملل كيفري نيست.
صلاحيت جهاني به اين معنا است كه محاكم ملي يك كشور بدون هيچ عنصر ارتباطي اعم از  قلمرو، تابعيت يا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحيت نمايند.[7]
صلاحيت به محض آنكه از هر گونه عامل سرزميني، شخصي و منفعتي رها   شود، جهاني مي  گردد . بدين ترتيب بررسي جرم هايي كه در خارج از يك سرزمين و توسط افراد خارجي ارتكاب يافته و رسيدگي به آن منافع دولت  ها را نيز درپي ندارد، صلاحيت جهاني است. در اين حالت فكر وارد نمودن خسارت به جامعه بين  المللي بر مسأله حاكم است و هدف آن برقراري نظم و عدالت است و به همين دليل كليه كشورها  مي توانند در اجراي مجازات های  جهاني شركت نمايند[8]
-عمید،حسن؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر،تهران 1371،ص 826[1]
[2] -websters New Twentieth century Dictionar ,simonand schuster,1990,p,993
3-مولایی ،یوسف، «وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی  در مساله صلاحیت » مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 35، پاییز 75، ص 117
 4- بولوک،برنادرودیگران،آیین دادرسی (موضوع ونهادهای دادرسی کیفری )،ترجمه دکترحسن دادبان ،چاپ نخست،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،1377،جلد اول ،ص 581
-[5] -آشوری،محمد؛آیین دادرسی کیفری ،چاپ سوم،تهران ،انتشارات سمت،1382،جلد دوم ،ص 39
[6] -طهماسبی،جواد؛صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،چاپ اول،تهران،انتشارات جاودانه جنگل،1388،ص22
-حامد،سهیلا؛ صلاحیت جهانی،انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ،سال 84،ص 28[7]
[8] – Dalloz Repertoire De Droit Pénal Et De Procedure Pénale (2 Edition) Mise AJour 1992, Tome II, Circonstances Aggravantes á Douanes Philippe Pierre Cailler, P2 (Competence Internationale)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است
مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .
معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .
بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .
همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .