دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

محدودیتها و مشکلات تحقیق :

در تحقیقی که پیش روست و در طول انجام آن محدودیتها و موانعی موجود بوده است که انجام امر تحقیق را دشوار نموده و مانع از دستیابی به آنچه بطور جامع و مطلوب مد نظر اینجانب بوده گردیده از آن جمله میتوان به محدودیت و قلت منابع در خصوص موضوع تحقیق اشاره کرد که متاسفانه مانع از پرو بال دادن بیشتر به موضوع  میگردید و اندک منابع موجودی هم که وجود داشته بسیار مختصر و مشابه بوده که امکان استفاده مطلوب را فراهم نمیساخت البته باید خاطر نشان کرد که این محدودیتها و دشواری در حوزه حقوق کیفری تنها به چشم میخورد حال آنکه در حیطه حقوق مدنی  کتب و مقالات بسیاری به موضوع ” اعتبار امرمختوم”یا “امرقضاوت شده” پرداخته که از جمله به  تالیفات دکتر ناصر کاتوزیان  در این زمینه میتوان اشاره کرد که قسمتی از این تحقیق نیز با استفاده از کاربردی که آئین دادرسی مدنی در حوزه حقوق کیفری داردو برگرفته از منابع موجود در حقوق مدنی تکمیل گردیده است.شایان ذکر است حتی در زمینه حقوق فرانسه نیز این کاستی در حوزه کیفری آن احساس میشد که در هر حال و تا حد امکان سعی بر آن شده آنچه برشته تحریر در آمده با استفاده از منابع موجود و قابل دسترس میباشد و امید است مورد استفاده دانشجویان و سایر علاقمندان جامعه قرار گیرد.

ز) سازماندهی تحقیق

تحقیقی که پیش روست در دو فصل تنظیم گردیده است .فصل اول به بیان مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم میپردازد و به بررسی این امر در حقوق کیفری و مدنی و در نهایت به تفکیک این دو می پردازد و مبانی مختلف اعتبار امر مختوم و پیشینه تاریخی آن را مورد مطالعه قرار میدهد و در دو مبحث تنظیم شده است. در کل در این فصل به کلیات موضوع تحقیق میپردازد .در فصل دوم که بطور گسترده تری و در 3 مبحث تنظیم گردیده به شرایط و گستره اعتبار امر مختوم میپردازد و شرایط تحقق این امر را مورد بررسی قرار  میدهد و آن را در تصمیمات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسرا ها و در صدور آراء و قرار ها و چگونگی شمول پذیرش این احکام در موضوع امر مختوم کیفری مورد مطالعه قرار داده شده.همچنین مقایسه موارد ذکر شده و تطبیق آنها با حقوق فرانسه مد نظر قرار داده شده است . در مبحث پایانی سعی شده سایر آثار امر مختوم کیفری از جمله بررسی این اعتبار در مواجهه با حالتهای مختلف جرم از قبیل جرایم مشابه ، مرتبط و مستمر و…بپردازد .همچنین بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق کیفری بین المللی از منظر قوانین جزای بین النلل و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آئین دادرسی کیفری تتمه و حسن ختام این فصل میباشد.

 

          

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):‍‍‍

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم