دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام

عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است.[1] یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به سمت جور میل نکردن. در علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان عدالت گویند.[2] عدالت عام ترین و عالی ترین مفهوم برای بیان خواسته های متعالی بشر است و در واقع آرزوهای بشر با اجرای عدالت محقق می شود.

1-1-2 فلسفه عدالت

عدالت دراندیشه های یونان باستان در مفهوم انتزاعی وهندسی تعادل جستجو می شد که گمان می رفت باید همچون اصلی ازلی و بحث ناپذیر یا مثالی در حوزه های مختلف کاربرد یابد. ظاهراً گروه کوچکی از فرزانگاناین مفهوم را می شناسند یا کشف می کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست.[3]

نظریه عدالت ارسطو طبیعت گرایانه است و عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود نا برابر تلقی می شود و عدالت در ادامه همین نابرابری هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حیث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عین عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و شهروند، هر یک مقامی دارد. مثلاً زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمی تواند به کار امروز آید.

البته در زمان ما هم برداشت های طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال می توان به «هایک» اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبیعی می داند. هایک مخالف عدالت توزیعی است و به نظر او به دلیل متعارض و مقایسه ناپذیربودن نیازهای فردی (یعنی همان نابرابری طبیعی) اجرا نشدنی خواهد بود.

اما به نظر می رسد که عدالت اساساً مسأله ای اخلاقیست، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادیست که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قوائد عادلانه توزیع کنند، عدالت بر قرار میشود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می آید. در طبیعت، انسان همردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می آید. همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلاً وقتی ازعدالت سیاسی بحث می کنیم، منظورآن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصب ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدود سازی قدرت از آن فرا می رویم. ممکن است اصلاً استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است. هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی» استنتاج نمیکنند، حال آنکه می توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت، خواست و نهاد انسانی است.

[1]– لغتنامه دهخدا؛دانشگاه تهران، 1389، ذیل ماده عدالت.

[2]– جعقری، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، 1380، کتابخانه گنج دانش، ص444.

[3]– آشوری، محمد و بشیریه، حسین و هاشمی، سیدمحمد و یزدی، عبدالمجید.حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383، ص46.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي