دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جزء اول: قاعده آمره
طبق ماده 53 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات:
« قاعده آمره حقوق بین الملل عام، قاعده ای است که بوسیله جامعه بین المللی کشورها به طورکلی به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده باشد».
قاعده آمره جزو مباحث پر ابهام حقوق بین الملل می باشد. در رابطه با مبنا، محتوا و حتی مصادیقش میان دانشمندان حقوقی اختلافات زیادی وجود دارد.
به نظر می رسد که با توجّه به دو واژه « پذیرش» و « شناسایی » در تعریف قواعد آمره، بتوان ادعا نمود که مبنای قواعد آمره معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی می باشد.
این نکته نیز قابل ذکر است که قواعد آمره تخلف ناپذیر هستند بنابراین از شیوه ای که برای جانشین کردن عرف جدیدی به جای عرف سابق ( نقض گسترده ) نمی توان استفاده کرد و به نظر می رسد که برای جایگزینی آن نیاز به اجماع جامعه بین المللی است.
از مصادیق این قاعده می توان به : حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال رفتار ستمگرانه، عطف به ما سبق نشدن قوانین، منع تجارت برده، منع دزدی دریایی، منع نسل کشی، منع توسل به زور و منع معاهدات ناقض حقوق بشر را نام برد.
امّا چه رابطه ای میان قواعد آمره و حقوق بشر است؟ « پیوند قواعد آمره در حقوق بین الملل با اصول کلی حقوق از یک سو و پیوند تنگاتنگ آن با مفاهیمی همچون حقوق بنیادین [1]، احترام به حقوق [2]، حقوق ذاتی و یا غیر قابل تغییر [3] از سوی دیگر، بی تردید قواعد آمره را در پیوندی اجتناب ناپذیر با حوزه حقوق بشر قرار خواهد داد[4]».
« به نظر حقوقدانان، با توجّه به تعداد قابل توجّه قطعنامه ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولتها در این رابطه و نقش سازمانهای غیر دولتی و جنبش های فراملی و تاثیر آنها بر تصمیم گیری های دولتی، و مقام مشورتی در سطح بین المللی، اصول حقوق بشر خصوصیت قواعد آمره را احراز کرده اند[5] ». بنابر این « طرح این ادعا که عمده حقوق و آزادی های مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر امروزه بی تردید از قواعد آمره حقوق بین الملل معاصراند، ادعایی گزاف و بی پایه نخواهد بود[6]». حتی « در کنفرانس انجمن حقوق بین الملل ( 1984 ) و ماده 11 مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به بخشی از حقوق بشر بعنوان حقوقی که حتی در وضعیت اضطراری نیز قابل تخطی نیست، اشاره شده است[7]».
[1]-Fundamental Rights
[2]-Respect to Rights
[3]-Inalienable or Inherent Rights
[4]– قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتریکم … ص 243
[5]–  شریفیان، جمشید، بین المللی شدن حقوق بشر … ص 817
[6]– قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر درجهان معاصر، دفتریکم … ص 243
[7]– شریفیان، جمشید، بین الملل شدن حقوق بشر … ص 818