دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدرحقوق بین الملل:
جهان امروز جهانی است با پیچیدگی ها وشگفتی های فراوان ،جهانی که با پیشرفت علوم وفنون ، صنعت وتکنولوژی و…،نیاز روزافزون جامعه امروزی را به روابط بین الملل ورعایت حقوق افراد بیشتر می کند.تعیین حدود اختیارات کشورها ،حقوق اقلیت ها ،حفظ ارزشهای معنوی ومادی بشری و … از مشکلاتی هستند که باید دربستر یک حقوق بین المللی درنظرگرفته شود.
دریک جمع بندی حقوق بین الملل راچنین می توان تعریف کرد:
“حقوق بین الملل حقوقی است که روابط دولتها رابه عنوان نماینده ملتها ووظایف متقابل آنهادربرابر سازمانهای اجتماعی وحقوقی ویژه افراد بیگانه درهرکشورتنظیم کند واین کارباید براساس تامین آسایش ومنافع آنهاباشد”[1]  وتعریفی که ازهمزیستی مسالمت آمیز ارائه شده است:”به نحوه مناسبات بین کشورهایی که دولتهای آنهادارای نظامهای اجتماعی وسیاسی مختلف هستند اطلاق شده است و منظورازآن رعایت اصول حق حاکمیت ، برابری حقوق ،مصونیت،تمامیت ارضی هرکشورکوچک یا بزرگ،عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها وفیصله مسائل ببن المللی ازطریق مذاکره است”[2]
 
انديشه رفتار مسالمت آميز، از راه هاي گوناگون، وارد حقوق بين الملل معاصر شده است. گاهي در معاهده هاي دو جانبه يا چند جانبه، گاهي در اعلاميه های  مربوط به جنبش عدم تعهّد، گاهي در منشور سازمان وحدت افريقا و گاهی هم،در قطعنامه هاي سازمان ملل و منشور سازمان ملل و…دیده می شود البته باید به این نکته اشاره کرد که “روابط بین الملل ازپدیده های نو نیست ،بلکه تاآنجا که تاریخ نشان می دهداین اندیشه درزمان های کهن ،ولو به شکل ابتدایی آن وجود داشته است،ملت ها ودولت ها با یکدیگردرارتباط بوده ودرزمان صلح ویا جنگ مقرراتی را هرچند درقالب اخلاقی آن مراعات            می کردند “[3]  انسان موجودي اجتماعي است که با تشکيل جوامع کوچک و بزرگ به رفع نيازهاي خود مي پردازد. امروزه به خلاف گذشته با افزايش سرسام آور جمعيت کره زمين ودرنتيجه افزايش احتياجات و نيازهاي انسانها، بسيار بيشتر از گذشته زمينه هاي تنازع و تضاد افزايش يافته است. با اين حال تجربه چندين قرن تعارض و جنگ به خوبي به انسانها فهمانده که تا در فضايي به دور از درگيري ،بتوانند بصورت مسالمت آمیزدرکنار یکدیگر زندگی کنند.وبتوانند نيازهاي مادي ومعنوي خود را برآورده سازند. در حقيقت مي توان گفت تلاشهاي جدي بشريت پس از آغاز قرن بيستم و بخصوص با پشت سرگذاراندن دو جنگ خانمانسوز جهاني در جهت کاهش روابط خصمانه و بهبود و ارتقاء روابط دوستانه آغاز شد. از اوايل همين قرن بود که اصطلاحي تحت عنوان رفتار  مسالمت آميز وارد ادبيات سياسي گرديد. و کم کم رنگ و بوي حقوقي يافت .
[1] ابراهیمی محمد،حسینی علیرضا ،اسلام وحقوق بین الملل عمومی ج1، تهران،انتشارات سمت،1372،ص18
[2] عمیدزنجانی عباسعلی ،فقه سیاسی ج3، تهران،انتشارات امیرکبیر،1373،ص349
[3] سلیمی عبدالحکیم ،نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل، قم،انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،1386 ،ص61
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام