پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اروپا

در اروپا پس از قرن پنجم و تا قرن چهاردهم میلادی ، هنگام طبقه بندی جرایم ،جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار داشت و از زمره گناهان کبیره محسوب می شد که شامل جرایم افسران و شاغلین به خدمت عمومی بود .

گارو در این باره می گوید :

جرایم تا سال 674 هجری میلادی این گونه تقسیم می شد :

الف ) جرایم افسران و شاغلین به خدمت عمومی

ب ) گناهان کبیره یعنی جرایمی که رنگ سیاسی داشت و موضوع آن جمله به صلح و امنیت عمومی بود با توسل به زور و قدرت

ج ) ربودن اشخاص

د ) جرایم خونین

ه ) ضرب و جرح

و ) جرایم منافی اخلاق [1]

در قرن پنجم میلادی دو نوع حقوق کاملا متفاوت ظاهر شد که یکی حقوق ژرمن و دیگری حقوق کامن لا، که هر دو از شاخه های بزرگ حقوق آرین بودند – که این دو شاخه از منابع مهم حقوق و قانون فرانسه هستند – رده بندی فوق از حقوق رومی – ژرمنی اقتباس شده بود . در آن زمان جرایم جاسوسی و خیانت به کشور و مستقیما وسیله امپراتور یا عمّال او مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات می شد .

بعد از قرن چهاردهم با جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور با شدت عمل بیشتری برخورد می شد این جرایم تحت عنوان جرایم علیه سلطنت که شامل سوء قصد علیه شاه یا نزدیکان وی و اعمال ضد حکومت بود ، قرار می گرفت .

در این دوره ، مجازات ها بسیار شدید و تا اندازه ای غیر مدون بود و از مجازات های غیر

انسانی نظیر شقه کردن از طریق بستن به اسب ها رواج پیدا کرد و اصول قوانین جزایی از جمله اصل شخصی بودن مجازات ها رعایت نمی شد ، لذا بستگان و خانواده محکوم نیز به تحمل مجازات محکوم می شدند .

پس از پیروزی انقلاب فرانسه در سال 1789 بسیاری از افراد اعم از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان مخالف هیئت حاکمه جدید به پای گیوتین فرستاده شدند و متعاقبا قانون جزای 1810 تحت نفوذ ناپلئون تدوین گشت و برای اولین بار بین جرایم عادی از قبیل قتل و … و جرایم سیاسی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور تفکیک و تمایز مشاهده می شود و در عین حال توطئه که از انواع خیانت ها شناخته می شود و صرفا یک  عمل مقدماتی بود را مورد مجازات قرار داد .[2]

[1] .رنه گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،ترجمه سید ضیا الدین نقابت ،ج1، انتشارات ابن سینا، ]بی تا[، ص97و98

[2] . محمد رضا اسلامی،جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1370، ص53و54

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟