دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب

هرگاه مدافع نیروی بیشتری از آنچه که قادر به دفع خطر تهدید کننده است بکار برد تناسب دفاع را رعایت نکرده و بیش از حد لازم دفاع نموده باشد متجاوز محسوب می گردد زیرا که وظیفه دفاع ، دفع خطر است، لذا عمل مدافع جز به مقداری که دفاع با آن تحقق می باید مشروع نیست پس ادامه اعمال دفاعی بعد از دفع خطر موجه نیست و اگر مدافع ، بتواند متجاوز را با مجروح کردن دفع کند، ولی او را بکشد از حدود دفاع تجاوز کرده و خود متجاوز است ولی قانونگذار برای مدافعی که از حد دفاع تجاوز کرده، مجازاتی تعیین ننموده و ساکت است.

برخی حقوقدانان، در موردیکه مدافع از حد دفاع تجاوز کند معتقدند که دفاع مشروع نبوده ولی عمل او را از موجبات تخفیف مجازات می دانند ولی باید گفت در قوانین جزایی ، در جرایم مستوجب قصاص نفس یا اطراف و دیگر جایی برای تخفیف مجازات وجود ندارد حال آن که این یک خلاء قانونی است و بناچار باید به اصول و قواعد حقوقی مراجعه کنیم، از آنجا که دفاع مشروع یک امر استثنایی است و قانونگزار یکسری اعمالی را که از روی عمد انجام می دهد و در شرایط عادی جرم تلقی می شود را از علل موجهه یا تبرئه کننده جرم بحساب آورده است.

بنابراین در جایی که تناسب در دفاع رعایت نشود دیگر مشروعیت دفاع منتفی است.

وقتی که دفاع مشروع که یک امر استثنایی است منتفی شود یا شک بوجود آید به اصل مراجعه می شود و اصل هم اینست که هرکس مرتکب جرمی بشود به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد بنابراین نیازی به مراجعه به فتاوای معتبر نخواهد بود لیکن رویه قضایی اینست که به فتاوای معتبر مراجعه و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد به قصاص یا دیه حکم می دهند بعنوان مثال که از صاحب جواهر نقل می شود :«هنگامی که متجاوز از روبرو می آید اگر ضربه ای به او زده شود و دست او قطع شود، مدافع مسئولیت ندارد ولی اگر متجاوز برگردد و یا فرار کند و مدافع در این هنگام ضربه دیگری بزند و دست دیگر او را قطع کند، چنانچه هردو زخم خوب و درمان شود در قطع نمودن دست دیگر متجاوز ، مدافع به قصاص دست محکوم می شود و اگر زخم اول خوب شود و زخم دومی سرایت کند و منجر به مرگ مهاجم بشود و قصاص نفس مدافع ثابت است.»[1]

امام (ره) می فرمایند: «اگر از آن حدی که به نظر خودش و واقعا در دفع او کافی است تجاوز کند بنابراحتیاط ضامن می باشد.»[2] در اینجا فتوا صادر نشده و بنابر احتیاط ضمان مدافع را بیان نموده است این ضمان ناظر به قصاص است یا دیه معلوم نیست.

نتیجه اینکه هرگاه مدافع از شرط تناسب و ضرورت دفاع تجاوز نماید مرتکب عمل مجرمانه شود در واقع متجاوز تلقی شده و بر حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود، البته اگر مدافع در ارتکاب عمل مجرمانه که ناشی از تجاوز از حد دفاع مشروع است، عامد و قاصد نبوده است با توجه به وضعیت روحی و روانی خاصی که حمله خلاف قانون در مدافع ایجاد کرده از حد دفاع مشروع تجاوز نموده باشد، دارای مسئولیت مدنی بوده و مطابق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339[3] خسارات کلی را باید جبران نماید و اگر صدمه بدنی وارد شده باشد شبه عمد و مدافع ضامن پرداخت دیه آن می باشد.

[1] – صاحب جواهر، مأخذ پیشین، ص 657

[2] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 8

[3] – ماده ۱۵ ق.م.م می گویند :«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی