دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی

کشتیهای دولتی و جنگی خارجی، صرف نظر از اینکه تابع قواعد حقوقی عام قابل اجرا در دریای سرزمینی  هستند، سلسله قواعد خاصی نیز بر وضعیت آنها حاکم است که اهم آن به شرح ذیل است:

1- کشتیهای دولتی و جنگی خارجی در دریای سرزمینی از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها کشتی های دولتی که در خدمت مقاصد غیر تجاری هستند، تابع قواعد خاص هستند. در نتیجه وضعیت کشتی های دولتی که برای مقاصد تجاری از َآنها استفاده می شود، مانند کشتی های خصوصی و تجاری است (مواد 21و22 عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه نظارت)

2- کشتی های دولتی و جنگی خارجی باید قوانین و مقررات کشور ساحلی و قواعد حقوق بین الملل را که مربوط به عبور از دریای سرزمینی است، رعایت کننده درغیر این صورت، چنانچه خسارتی به کشور ساحلی وارد آید، (کشور صاحب پرچم کشتی متخلف، در مقابل کشور ساحلی مسئولیت بین المللی خواهد داشت.[1] (ماده 21 عهدنامه حقوق دریاها).

3- چنانچه کشتی جنگی خارجی، قوانین و مقررات کشور ساحلی را در زمینه عبور از دریای سرزمینی رعایت نکند و به درخواست کشور ساحلی مبنی بر رعایت آن مقررات ترتیب اثر ندهد، کشور ساحلی تنها اقدامی که می تواند در قبال چنین کشتی انجام دهد، این است که از او بخواهد هر چه زودتر دریای سرزمینی کشور ساحلی را ترک کند و در صورت امتناع شناور خارجی برای خروج از دریای سرزمینی کشور ساحلی، دولت ساحی تنها می تواند از هر وسیله ای استفاده کند تا کشتی جنگی متخلف را به ترک دریای سرزمینی خود مجبور سازد.[2]

 

[1]. کاظمی،مجله سیاست خارجی، ش 1: 165

[2]. ضیایی بیگدلی :1384  : 332

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی