دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران
مقدمه……………………………………. 1
1-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن……………….. 1
2-اهداف انجام پژوهش……………………….. 1
3-سوالات کلیدی…………………………….. 2
4-فرضیات اصلی…………………………….. 2
5- روش انجام تحقیق………………………… 2
6-تقسیم بندی و سازماندهی…………………… 3
7-سوابق انجام پژوهش……………………….. 3
بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد 4
فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها  4
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت…………… 5
گفتار اول: مفهوم سند………………………. 5
1- سند رسمی………………………………. 5
2- سند عادی………………………………. 6
گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت………………………………………… 7
الف: هویت و عناصر آن………………………. 7
ب: تعریف اسناد هویت……………………….. 8
ج: نام و نام خانوادگی……………………… 9
د: تاریخ تولد و نسب………………………. 12
ه: امکان تغییر عناصر هویت…………………. 15
مبحث دوم: انواع اسناد هویت………………… 16
گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن……….. 16
گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……….. 18
گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. 21
گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) 25
گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه   26
گفتار ششم: سایر اسناد هویت………………… 29
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………………………………… 31
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…… 31
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی…. 32
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه 34
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها…………………………. 36
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض  نسبت به تمامیت اسناد هویت   37
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی…………. 37
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده……………. 38
گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت…………………….. 39
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت……………………………………….. 40
گفتار اول: جرایم مالی…………………….. 40
گفتار دوم: فریب در ازدواج…………………. 44
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین…….. 45
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………………………………. 48
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…………………….. 51
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها…………………………. 55
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………………………………. 55
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………….. 56
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………………………… 56
گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………… 57
گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز  اوراق مربوط………………………… 60
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………………………………. 63
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه…………… 63
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر 64
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………………………….. 67
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی  به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت……….. 68
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها…………………………………. 71
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری…………………………………… 71
گفتار اول: سرقت اسناد هویت………………… 71
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت………. 71
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت    72
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………………… 73
الف: خلاء جرم انگاری………………………. 73
ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………………………………… 73
مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری…………. 74
گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74
گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی………………………………… 74
مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا……….. 76
گفتار اول: عدم پیش بینی  ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……………………………… 76
گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت……………………………………. 79
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 81
منابع…………………………………… 85
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92
 
 
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟