دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) مفهوم اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقی

دربیان مفهوم اصطلاحی وکالت درابتدا ازتعریف قانون مدنی استفاده می نمائیم .

به موجب ماده 656 ق.م. «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین ، طرف دیگررا برای انجام امری نائب خود می نماید.»

قانون مدنی مصرنیزتقریباً تعریفی مشابه تعریف قانون مدنی ایران دارد. درماده 699 قانون مدنی مصر مقررگردید : «وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام دادن عملی قانونی برای موکل خود متعهد می شود.»[1]

با توجه به تعاریف فوق چند نکته ازآن برداشت می گردد :

 

1- اعطای نیابت

اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای اذن و نیابت است یعنی موکل اقدامات انجام گرفته توسط وکیل را اذن ازجانب خودش می داند واین را به منزله اقدام خودش قلمداد می کند . درواقع تعهدات انجام گرفته ازسوی وکیل به نام وحساب موکل میباشد ووکالت جنبه نیابتی وقائم مقامی دارد . یعنی شخصی کاری را که خودش باید انجام دهد به دلایلی نمی تواند یا نمی خواهد انجام دهد به شخص دیگری نیابت یا وکالت می دهد که انجام امر را به عهده بگیرد . مثلاً وقت لازم ویا آگاهی لازم درزمینه خرید وفروش خودرو نداشته وجهت انجام بهترامور مربوط به خرید خودرو وتنظیم سند دردفترخانه به شخص دیگروکالت این امور را می دهد .

دکترکاتوزیان درزمینه اعطای نیابت اینگونه بیان می دارد : « وکالت رابطه ی حقوقی است که به موجب آن نماینده به نام وبه حساب اصیل درانعقاد قراردادی شرکت می کند که آثار آن به طورمستقیم دامنگیر اصیل میشود یا رابطه ای است حقوقی که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخص نماینده ، آثاری به سود یا زیان شخص دیگربه وجود می آورد وازلحاظ فقهی اکثرفقها هم وکالت را مانند معنای لغوی آن تعریف نموده وآنرا استنابه درتصرف می دانند .» [2]

وهمچنین درجای دیگربیان میدارند که : « موکل اقدام وکیل را درموردانجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می داند وبه او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفی انجام دهد . بنابراین وکیل نسبت به آثاراموری که انجام می دهد ، درحکم واسطه است وآنچه می کند برای موکل است : تعهدهایی که پذیرفته است برموکل تحمیل می شود واگرنفعی دربین باشد برای اوست…. به طورمعمول عمل حقوقی که وکیل انجام می دهد به نام موکل است…. ولی گاه نیز نام موکل دراین رابطه پنهان می ماند : قرارداد به حساب موکل وبه نام وکیل منعقد می شود…. این گونه قراردادها را که شخص تنها به حساب دیگری وبه نام خود معامله می کند ، باید درحکم وکالت شمرد.»[3]

1- السنهوری، عبدالرزاق احمد، عقد وکالت، نشر حقوقدان، چاپ اول، سال 1376، هـ.ش ، ص 15.

2- کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 54.

1- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین 4)، تهران ، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، ص 107.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .