دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جرم انگاری[1]
جرم انگاری دربرخی از فرهنگ های حقوقی,اعلان مجرمانه بودن عملی است که تا پیش ازاین وصف مجرمانه نداشته است.
از طرف دیگر از دیدگاه جرم شناسی، جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی فعل  ویا ترک فعل، فرایندی است که بوسیله آن رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شدند.تعریف دیگری را نیز می توان دراین زمینه ذکر نمود که علاوه بر تعریف جرم انگاری به عوامل تاثیر گذار برآن نیز اشاره ای دارد.
دراین دیدگاه جرم انگاری فرایندی گزینشی است که به موجب آن قانونگذار بادر نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی ویا ضرورت های دیگر برپایه مبنای نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع و یا الزام آور می کند و برای حمایت ازآن ضمانت اجرای کیفری قرار می دهد. تاکید تعاریف فوق برگزینشی و فرآیند بودن جرم انگاری از وجود مسئله ای پر اهمیت دلالت دارد که قانونگذار باید در هنگام تصمیم گیری دراین زمینه به آن توجه نماید.
از مهمترین نکات موجود دراین زمینه آن است که قانونگذار باید در مورد اعمالی اعلان جرم نماید که بعداز تصویب، مورد پذیرش همگان قرار گیرد و مجریان قانون نیز نسبت به اجرای آن قانون اقناع وجدانی شوند. عدم توجه به این نکته در فرآیند جرم انگاری مارا به تصدیق گفتار کسانی وا می دارد که به موسع بودن تعریف قانونی جرم اعتقاد دارند.[2]
زیرا در تعریف قانونی، جرم، همان فعل و ترک فعلی است که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد واین تعریف از آنجا که شامل اعمالی نیز می شود که در واقع ضد هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نبوده اند می تواند دیدگاه های متفاوت موجود در مورد جرم واقعی و جرم از دیدگاه قانون را تشریح نماید. با تأکید بر تعریف جرم است که برخی از کارشناسان رادیکال جرم را شامل رفتاری دانسته اند که صاحبان قدرت دریک جامعه نظام یافته سیاسی آن را به وجود آورده اند.[3]
از آنچه بیان شد معلوم می شود که فرآیند جرم انگاری همواره متاثر از عوامل مختلفی همچون مبانی نظری مورد قبول حکومت و ملاحظات سیاسی  وعقیدتی حاکم بر جامعه است.وجود چنین عواملی مانع از آن نیست که جرم انگاری متاثر از منابع فرا ملی نیز قرار گیرد.توجه به این نکته مارا به بحث مهم دیگری به نام مراحل داخلی و خارجی جرم انگاری رهنمون می سازد که در حقوق کیفری نوین از اهمیت بسیاری برخوردار است[4].
 
 
3- سیاست کیفری
سیاست کیفری(Polities Penal)ترکیب اضافی آشنایی است که از معنای لغوی واژه((سیاست)) و ((کیفر)) دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتا کیفری و سزا دهنده ای است که درجهت پیشگیری و سرکوبی((جرم)) دریک جامعه اتخاذ گردیده وبه اجرا گذاشته می شود.[5]
سیاست کیفری از دیرباز همیشه برپایه ی سرکوبی قرار داشته و جز اجرای مجازات تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف های دیگری را تعقیب نمی کرده است.سیاست کیفری اتخاذ راه و روش هایی برای مبارزه با بزهکاری از طریق کیفر است.
گفتار دوم: تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها
 دراین گفتار دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که در قسمت اول به معیارها و در قسمت دوم به مدل انتخابی ایران و فرانسه اشاره شده است.
[1]. Criminolisation
[2]. عزت عبدالفتاح، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟، ترجمه ی اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی وقضایی دادگستری، شماره 41، 138، ص141.
[3] . علی حسین نجفی ابرندآبادی، جامعه شناسی جنابی، تقریرات دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، رزیتا دارویی، دانشگاه تهران، نیم سال نخست74-75، ص19.
[4] . سید محمود مجیدی، جرییم علیه امنیت، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1386، ص 38.
[5]. سیدمحمد حسینی، سیاست جنایی دراسلام وجمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383، ص13.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟