دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– در اسناد بین الملی و حقوق تطبیقی:

“از نظر بین المللی تاکنون سعی شده است مقرراتی وضع شود که در واقع(در تعریف جرم جاسوسی) ایجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسی تعریفی ارائه شود که از لحاظ رعایت حقوق فردی افراد جامعه و ضمانت آزادی های فردی و بالاخره تشکیلات قضایی، دولت ها مجاز نباشند که هر عملی را جاسوسی شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقیب قرار دهند.”[1]

به همین سبب تعاریفی از جاسوس در اسناد بین المللی ارائه شده است که برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

ماده 19 قطعنامه بروکسل مصوب 1874 بیان می دارد: “جاسوس کسی است که بطور مخفیانه و با وسایل و بهانه های مخصوص اطلاعات را جمع آوری می کند، برای تحصیل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسیله نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید تجسس می کند.”

در دیگر قوانین بین المللی نیز بدون اینکه تعریفی از جاسوسی ارائه شده باشد تنها به شیوه برخورد با جاسوسان اشاره شده است.به طور مثال:

“پروتکل دوم کنوانسیون های 1949 میلادی، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن 1977 به تصویب رسیده است به موضوع رفتار با اسرای جنگی پرداخته است.”[2]

پس از بررسی تعاریف مختلف جاسوسی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی و نقد وتحلیل تعاریف مزبور به نظر نگارنده به نظر می رسد کاملترین تعریف از جاسوسی با توجه به قید دو ویژگی های آن جرم تعریف ذیل باشد:

“جاسوسی عبارت است از تجسس وتحصیل اطلاعات واسناد طبقه بندی شده راجع به مسائل و قلمروهای سیاسی، نظامی، امنیتی و یا اقتصادی به هر وسیله و به قصد تسلیم آنها به کشور بیگانه یا هر فرد، گروه یا سازمان فاقد صلاحیت به نحوی که برای امنیت کشور مضر باشد.”

[1]. هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ج3، انتشارات ژوبین، چاپ اول، تهران، 1376 ، ص100.

[2]. حسین میرمحمد صادقی، جرم جاسوسی، ماهنامه دادری شماره هجدهم، بهمن واسفند1378، ص52.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟