دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب

7- رای شعبه 27 دیوانعالی کشور به شماره 3051-4/11/1373[1]

در رای مذکور برای تشخیص تناسب ملاکهای دیگری مورد توجه قرار گرفته که صراحتا در قانون بیان نشده است 1- سن متهم به قتل عمدی 16 ساله بوده و مقتول 28 ساله بوده و سایر مهاجمین از نظر سنی 23 تا 28 ساله بوده اند . 2- تعداد مهاجمین که مشروب خورده و قصد عمل شنیع با متهم را داشته اند با مقتول چهار نفر بودند که متهم را محاصره می نمایند. 3- متهم از نظر جسمی، ضعیف تر از مهاجمین بوده است.

در قانون مجازات عمومی سابق ماده 189 چنین آمدهاست که « قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد شد

اول – در موارد مواد 222 و 223 و 224

دوم – در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالا ر فتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن

سوم – هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف  قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد.»

در ماده مذکور ملاکهایی برای تناسب ذکر شده که مشروحا آنرا بیان می کنیم:

1- ورود به منزل مسکونی در شب بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند که می توان بجای سارقین عبارت مهاجمین یا متجاوزین را بکار برد.

3- یک یا چند از سارقین یا مهاجمین حامل ظاهر یا مخفی باشند.

4- دفاع در برابر قطاع الطریق اگر منجر به قتل قطاع الطریق بیانجامد مدافع مجازات نخواهد شد.

از دیگر ملاکهای تناسب که بضرورت عقل بر ذهن می رسد:

1- شرایط روحی و روانی و بدنی مدافع و مهاجم مثل مهاجم از نظر جسمانی قویتر از مدافع باشد مدافع پیرمرد باشد و مهاجم جوان باشد.

2- جنسیت مثلا مدافع زن باشد و مهاجم مرد باشد.

3- تعدد مهاجمین مدافع تنها باشد و مهاجمین دو نفر یا بیشتر باشند.

4- از نظر مکان مورد حمله بیابان باشد یا در شهر

5- زمان حمله شب یا روز باشد

6- کیفیت و نحوه اقدام مدافع و نحوه استفاده از وسیله دفاعی از دیگر موارد ملاک تناسب دفاع با حمله و تجاوز می باشد.

 

فصل دوم ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع

از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امری مهم
می­باشد لذا در این فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عینی می پردازیم.

 

[1]– بازگیر، مأخذ پیشین، ص 581

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی