دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….11

بخش اول: مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه……………………………… 15

فصل اول: مفاهیم و تحولات تاریخی……………………………………………………………………………16

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………………………………………………………16

گفتار اول: واژگان اصلی…………………………………………………………………………………..16

الف) دیه………………………………………………………………………………………………..16

ب) ارش………………………………………………………………………………………………..25

ج) حکومت…………………………………………………………………………………………….31

گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………..34

الف) طریقیت………………………………………………………………………………………….34

ب) موضوعیت…………………………………………………………………………………………35

ج) عاقله……………………………………………………………………………………………….36

مبحث دوم: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………39

گفتار نخست: دوران قبل از اسلام……………………………………………………………………..40

الف) در دوران قدیم…….……………………………………………………………………………..40

ب) در دوران یونانیان……..………….………………………………………………………………41

ج) در دوران رومیان…………………………………………………………………………………..42

د) در دوران اعراب جاهلی……………………………………………………………………………46

گفتار دوم: دوران پس از اسلام…….…………………………….….………………………………….50

الف) در دوران پیامبر……..…….……….……………………………………………………………50

ب) در دوران کنونی……………….…………….…………………………………………………..52

فصل دوم: ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن………..…………………………….…………….. 54

مبحث اول: ماهیت دیه……………………………….……………………………………………………55

گفتار اول: از دیدگاه فقهی…………………………….……………………………………………….55

گفتار دوم: از دیدگاه قانون….……………………..……………………………….……………………59

گفتار سوم: از دیدگاه حقوقی…………………………….…………………………………………….63

الف) ماهیت جزایی………………………………………………………………………………….63

ب) ماهیت خسارت………………….………………………………………………………………65

ج) ماهیت دوگانه……………..……………………………………………………………………..69

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه……..…………………………………………………………….71

گفتار اول: وجود فعل زیان­بار………..…………………………………………………………………73

الف) فعل زیان­بار و عدم مشروعیت………..………………………………………………………73

ب) فعل زیان­بار و وجود تقصیر………………..…………………………………………………..77

گفتار دوم:  وجود ضرر و زیان………..………………………………………………………….…….83

گفتار سوم: متضرر از جرم…………..…….……………………………………………………………88

گفتار چهارم: رابطه سببیت…………..………………………………………………………….…….92

 

بخش دوم: مقادیر، مصادیق، مهلت و مسئولین پرداخت دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت آن……96

فصل اول: مقادیر، مصادیق و درآمدی بر موضوعیـت و طریقیـت اقسام دیه……………….………….………97

مبحث اول: مقادیر دیه………..…….……………………………………………………………………..97

گفتار اول: در جنایات عمدی…..…….……..………………………………………………………..100

گفتار دوم: در جنایات شبه عمد………..…………………………………………………………….103

گفتار سوم: در جنایات خطای محض…………………………………………………………………107

مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصـادیق

آن………………………………………….…………………………………………………………………110

گفتار اول: مصادیق دیه….………………….……….…………………………………………………..111

الف) شتر……..……………….………………………………………….…….……..…………….111

ب) گاو……….……………………….……………….……..…….………………………….……114

ج) گوسفند………….…………………………………………………………..………….……….117

د) دینار………….……………….……………………………………………………………………120

ه) درهم………………………………………………………………………………………………122

و) حله یمنی…………………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه ……………..……………………………………….……130

گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت دیه …..….…….……………………………………………….. 132

فصل دوم: مهلت­ها و مسئولین پرداخت……………………………………………………………………..136

مبحث اول: مهلت­ها…………….………………………………………………………………………..136

گفتار اول: در جنایات عمد……………………..…………………………………………………….136

گفتار دوم: در جنایات شبه عمد و در حکم آن…..……..………………………………………… 141

گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..147

مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه …….……………..……………..………….……………………..151

گفتار اول: مرتکب……….………………………………..……………………………….…….……151

گفتار دوم: عاقله………..………………………………………………………………………………155

گفتار سوم: بیت­المال………..………….………………………………………………………………166

گفتار چهارم: بستگان…….……………………………………..………………………………….. 175

نتیجه گیری……………………..…………….………………………………………………………………179

پیشنهادات…….…………………………………………………………………………..……….…………181

فهرست منابع و مآخذ………………..……..……………………………………………………………….183

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی